płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Zużycie materialów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do oceny zagęszczenia podbudowy służy stosunek ciężaru objętościowego (Ya) kruszywa w podbudowie do ciężaru właściwego (y) kruszywa. Stosunek ten nazywa się stopniem zagęszczenia. Stopień zagęszczenia podbudów z kruszywa wibrowanego wahają się od 0,8 do 0,87, a porowatość od 12 do 20%. Są to oczywiście, wartości bardzo dobre, uzyskiwane przy starannym wykonaniu robót. Rozkład naprężeń bada się za pomocą pomiaru naprężeń pod warstwą podbudowy, w różnych odległościach od osi płyty cisnącej. Pomiary rozkładu naprężeń są dość skomplikowane i nie mogą być stosowane na codzień do oceny jakości podbudowy. Sztywność podbudowy określa się na podstawie jej zachowania pod obciążeniami płytami i wyznaczeniu krzywej osiadania w zależności od nacisków. Na podstawie tych badań wyznacza się moduł odkształcenia, który charakteryzuje sztywność podbudowy. Moduły odkształcenia podbudów z tłucznia wibrowanego wahają się w granicach 2000-5000 kGcm2. PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ULEPSZANEGO CEMENTEM Górna warstwa podbudowy, grubości około 10 cm, ma szczególną rolę do odegrania przy cienkich dywanikach bitumicznych, które stosuje się szeroko na polskich drogach. W warstwie tej występują bowiem nie tylko naprężenia pionowe, ale stosunkowo duże naprężenia poziome i obciążenia dynamiczne. O ile dolna warstwa podbudowy przenosi tylko obciążenia pionowe, o tyle górna, zwłaszcza – przy cienkich dywanikach, przejmuje część pracy, która powinna przypaść warstwie jezdnej. Stąd też górna warstwa podbudowy powinna mieć nie tylko wysokie tarcie wewnętrzne, ale również dużą spójność (kohezję). W przypadku cienkich dywaników górna warstwa podbudowy nie może być zbyt sztywna, ale musi mieć wysokie cechy wytrzymałościowe na zmęczenie i zmiany granulacji, wynikające z rozkruszania się pod wpływem uderzeń i wibracji. Jednym ze sposobów uczynienia materiału warstwy górnej podbudowy bardziej odpornym na działanie wody i ruchu jest zmieszanie go z cementem. Technika ulepszania materiałów górnej warstwy podbudowy za pomocą cementu została szeroko rozwinięta we Francji. Metodę tę opracował po raz pierwszy w większej skali inż. Godin z rejonu Montargis. Do górnej warstwy podbudowy używa się pospółkę rzeczną. Z pospółki tej odsiewa się najpierw części drobne (poniżej 3 mm), które odrzuca się, ziarna grubsze (powyżej 3 mm) poddaje się kruszeniu. Ostatecznie otrzymuje się materiał częściowo przetłuczony, o uziarnieniu jak na rysunku 141, na którym równocześnie zaznaczono wzorcowe krzywe uziarnienia dla podobnego materiału według przepisów amerykańskich (AASHO). Jak widać z krzywych przesiewu przetłuczonej pospółki, ma ona za mało części drobnych poniżej 0,1 mm. Uziarnienie kruszywa poprawiono za pomocą dodatku około 3% cementu. Cement nie tylko poprawił uziarnienie i warunki zagęszczania ale dzięki dodatkowi wody związał ziarna kruszywa. [przypisy: elektropunkt, lunapark robland, edf ekoserwis ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edf ekoserwis elektropunkt lunapark robland