płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Wykonanie podbudowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Na odpowiednio przygotowanym podłożu rozścieła się warstwę tłucznia ręcznie lub maszynowo. Tłuczeń zagęszcza się walcami statycznymi lub wibracyjnymi do momentu, aż nastąpi całkowite wzajemne zaklinowanie się ziarn i warstwa kruszywa usztywni się. Zaprawę trasowo-wapienną wytwarza się w betoniarkach przeciw- bieżnych i dowozi na drogę samochodami-wywrotkami, wylewając wprost na tłuczeń. Zaprawę rozścieła się ręcznie lub maszynowo. Rozścieloną zaprawę wwibrowuje się w wolne przestrzenie rusztu tłuczniowego za pomocą wibratorów płytowych ręcznych lub za pomocą wykańczarek. Wibrowanie prowadzi się aż do momentu całkowitego nasycenia rusztu tłuczniowego zaprawą. Jeśli po przejściu maszyn wibrujących pokazują się miejsca chude, należy je uzupełnić zaprawą i ponownie zawibrować. Przy gorącej suchej pogodzie, trzeba tłuczeń przed rozścieleniem zaprawy zwilżyć, natomiast przy pogodzie wilgotnej ilość wody dodawanej do zaprawy należy zmniejszyć. Jeśli pogoda jest słoneczna i sucha, podbudowę trzeba w ciągu pierwszych 24 godzin chronić przed wysychaniem za pomocą przykrycia warstwą kruszywa i zwilżenia wodą: Lepiej jest przykryć podbudowę- powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysikiem. Po 24 godzinach przy normalnej pogodzie zaprawa tak stwardnieje, że podbudowa staje się już dość sztywna. Zwykle po 36 godzinach od momentu zakończenia robót można dopuścić ruch samochodów gospodarczych po świeżej podbudowie. Lepiej jest jednak uczynić to dopiero po 4 dniach. Do wykonania 3000 m2 podbudowy dziennie potrzebny jest następujący zespół maszyn: 1 równiarka lub spycharka do rozścielania tłucznia, 1 betoniarka przeciwbieżna pojemności 500 litrów, 1-2 płyt wibracyjnych, 1 walec wibracyjny, 1 szczotka mechaniczna do rozmiatania zaprawy, oraz odpowiednia liczba samochodów-wywrotek do przewozu tłucznia i zaprawy. Badania przeprowadzane na budowie obejmują: sprawdzanie kształtu ziarn tłucznia i uziarnienia piasku, sprawdzanie prawidłowości dozowania zaprawy i głębokości przenikania zaprawy w tłuczeń. Po sześciu tygodniach od czasu zakończenia budowy, z warstwy tłucznia wypełnionego zaprawą pobiera się próbki. Próbki te obrobione do kształtu walców, moczone przez 7 dni w wodzie, powinny wykazywać następującą wytrzymałość: z podbudowy grubości 10 cm – 200 kGcm2 z podbudowy grubości 12 cm – 180 kGcm2 z podbudowy grubości 16 cm – 165 kGcm2 z podbudowy grubości 20 cm – 150 kGcm2 Na tak wykonanej i sprawdzonej podbudowie układa się dynaniki bitumiczne, podobnie jak na podbudowach i gruntu stabilizowanego cementem lub na podbudowach betonowych. [przypisy: olx łowicz, skup makulatury lublin, solbet stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx łowicz skup makulatury lublin solbet stalowa wola