płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Kształt ziarn i naturalne właściwości ich powierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Kształt ziarn i naturalne właściwości ich powierzchni odgrywają znaczny wpływ na stateczność  mieszanki. Ziarna piasku lub żwiru z wygładzoną i śliską powierzchnią o wyokrąglonym kształcie zachowują się znacznie gorzej od ziarn o powierzchni szorstkiej oraz o ostrych krawędziach i narożach. Zawartość lepiszcza bitumicznego wpływa również na stateczność mieszanki, przy czym wzrost stateczności nie jest proporcjonalny do zawartości lepiszcza, osiągając pewne swoje maksimum. Na podstawie szeregu badań zagranicznych stwierdzono, iż najwyższe wartości wskaźnika stateczności, np. dla piasku bitumowanego, osiąga się przy zawartości lepiszcza między 4,5 a 5,5% w stosunku wagowym, a najwyższe wartości wskaźnika stateczności dla żwiru bitumowanego – przy zawartości lepiszcza między 4 a 5% również w stosunku wagowym. Lepkość użytego bitumu ma również wpływ na stateczność mieszanek stabilizowanych, przy czym im większa jest lepkość bitumu, tym bardziej wzrasta stateczność mieszanki. Przy dobrze uziarnionej mieszance stosować można jednak bitum o lepkości mniejszej w porównaniu z gorzej uziarnionymi mieszankami drobnoziarnistymi. W tablicy 26 podano na podstawie badań przeprowadzonych przez Laboratorium ESSO AG (NRF) wpływ ilości i marki bitumu użytego do stabilizacji na wskaźnik stateczności. Z przyczyn natury ekonomicznej należałoby używać piasków i żwirów wydobywanych na miejscu robót lub w ich pobliżu bez jakichkolwiek dodatków innych materiałów mineralnych. Dość często jednak przez zmieszanie dwóch gatunków materiałów z sąsiadujących ze sobą miejsc eksploatacji, można znacznie polepszyć uziarnienie takiej mieszanki oraz zwiększyć stateczność, Jeśli nawet w ten sposób nie da się osiągnąć stateczności o wymaganej minimum wartości 300 kG, pozo- staje jeszcze możliwość podwyższenia jej przez dodatek mączki kamiennej lub materiału spod kruszarki. W laboratorium Tow. Akc. ESSO wypośrodkowano wartości stateczności na szeregu próbek ,stosunkowo bardzo drobnoziarnistego piasku 0-:-1 mm z dodatkiem lub bez dodatku: a) mączki wapiennej, b) miału spod kruszarki 0-:-2 mm, c) żwiru 2-:-14 mm i d) klińca 2-:- 12 mm, Na podstawie wyników okazuje się, iż przy stabilizacji piasku drobnoziarnistego dodatek żwiru w ilości 30% powoduje podwójny wzrost wskaźnika stateczności, dodatek klińca w ilości 30% zwiększa trzykrotnie wartość wskaźnika stateczności, dodatek wysiewek w ilości 30% – czterokrotnie, mączki wapiennej zaś w ilości 15% – dziesięciokrotnie zwiększa wartość wskaźnika stateczności. Podobne wyniki uzyskać można przez zastąpienie mączki kamiennej popiołami lotnymi, co w większym jeszcze stopniu uzasadnione jest względami ekonomicznymi, istnieje bowiem konieczność masowego wykorzystywania tego materiału odpadowego. Miał spod kruszarki jest również dobrym środkiem dla osiągnięcia. zwiększenia stateczności mieszanki, zwłaszcza gdy zawiera znaczny procent wypełniacza. Jako wartości orientacyjne dla zagęszczonej mieszanki piaskowo-bitumicznej przyjąć można ciężar objętościowy w granicach 1,9-:-2,2 Gcm3 a dla żwirowo-bitumicznej w granicach 2,1-:-2,4 Gcm3 Potrzebna grubość bitumowanej warstwy nośnej zależna jest od wielkości obciążeń ruchem i od nośności podłoża. Na gruntach przełomowych należy wykonywać z. reguły jeszcze warstwę chroniącą przed przemarzaniem, która ma za zadanie zapobiegać nie tylko powstawaniu przełomów, ale równiez warstwa rozkładająca obciążenie, co umożliwia zmniejszenie podbudowy, pod warunkiem jednak, że warstwa ochronna zostanie należycie zagęszczona i wykaże dostateczną stateczność, co w normalnych warunkach da się osiągnąć. [więcej w: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn