płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Impregnacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Do impregnacji używa się smoły upłynnionej, asfaltu upłynnionego i niektórych emulsji, szczególnie emulsji kwaśnych. Należy zwrócić uwagę na równomierne rozpryskiwanie lepiszcza na powierzchni podbudowy. Lepiszcze powinno przenikać w głąb podbudowy do 5 mm. Gdy podbudowa zawiera elementy drobne, plastyczne pożyteczne jest zwilżyć wodą górną warstwę podbudowy przed impregnacją, co wiąże pył i przerywa podciąganie włoskowate i ułatwia przenikanie lepiszcz w głąb podbudowy. Jeśli przystępuje się do układania bitumicznej warstwy jezdnej zaraz po ułożeniu podbudowy, trzeba unikać posypywania jej piaskiem. Jeśli podbudowę oddaje się do czasowego ruchu, trzeba dać nieco więcej lepiszcza (ok. 1,2 kGm2) i posypać go grysikiem lub żwirkiem 2-5 mm. Po tak zakonserwowanej podbudowie może się odbywać ruch, nawet przez kilka miesięcy. Badania w czasie robót Badania w czasie wykonania podbudowy z kruszywa obejmują: a) kontrolę uziarnienia i plastyczności kruszywa, b) kontrolę wilgotności i zagęszczenia kruszywa w podbudowie, c) kontrolę nośności podbudowy. . Uziarnienie kruszywa i jego plastyczność powinny być kontrolowane w miejscu pobierania materiału, żeby można od razu na miejscu odrzucić ewentualnie materiał nie nadający się. Podstawowym badaniem orzekającym o jakości kruszywa jest badanie wskaźnika piaskowego. Badanie to jest szybkie i można je wykonywać w laboratorium polowym. Jedyną skuteczną metodą kontroli zagęszczenia jest pomiar ciężaru objętościowego Szkieletu mineralnego. Wilgotność przy tym badaniu określa się za pomocą piknometru polowego lub aparatów karbidowych. Do oznaczania objętości pobranych próbek kruszywa z podbudowy używa się objętościomierzy piaskowych. Przy badaniu maksymalnego zagęszczenia w aparacie Proctora należy uwzględniać poprawki, wynikające z zawartości kruszywa grubego (powyżej 6 mm). Jeśli kruszywo jest w ogóle za grube do badania w przyrządzie Proctora, należy ciężar objętościowy szkieletu mineralnego porównywać z ciężarem właściwym kruszywa. Nośność podbudowy sprawdza się za pomocą ugięciomierza lub płyty. Ugięcie dobrze wykonanej podbudowy przy obciążeniu na tylne koło bliźniacze samochodu 4 T, oznaczane ugięciomierzem, nie powinno przekraczać 1,0 mm. Moduł odkształcenia podbudowy, oznaczany za pomocą płyty 700 cm, powinien być większy od 1200 kG/cm2. Podbudowy wykonywane z kruszywa nieodsianego są Wrażliwe na zmiany uziarnienia i wilgotności, dlatego powinny być wykonywane pod kontrolą laboratorium. Na większych budowach powinny być tworzone laboratoria polowe [hasła pokrewne: elektropunkt, lunapark robland, edf ekoserwis ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edf ekoserwis elektropunkt lunapark robland