płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Zagęszczanie tłucznia

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Badania przeprowadzone w Niemczech z walcami wibracyjnymi przy zagęszczaniu tłucznia wykazały: a) lepsze wyniki osiąga się przy cięższym walcu i przy mniejszej liczbie przejść niż przy lekkim walcu i dużej ich liczbie; np. przy użyciu walca 4,2 T udało się w zawibrowany tłuczeń wtłoczyć 26,60 kruszyn i osiągnąć 13,80 wolnych przestrzeni, natomiast przy użyciu walca 2,0 T udało się wtłoczyć tylko 16,30 kruszyn i osiągnąć 28,10 wolnych przestrzeni; b) ze względów technicznych i ekonomicznych należy ograniczać czas wibrowania do koniecznego minimum, aby uniknąć ponownego rozluźnienia kruszywa w górnej warstwie; do zagęszczania pod- budowy grubości 25 cm wystarcza 8 przejść walca, tj. 2-3 dla ułożenia tłucznia i 4-5 do zawibrowania kruszyn w 3 lub 4 partiach; c) na wartość modułu odkształcenia (nośność podbudowy) duży wpływ ma stopień zaklinowania warstwy górnej kruszywa; dla- tego należy wałowanie kończyć jednym lub dwoma przejściami statycznymi walca; walce nie powinny mieć za małych średnic, żeby siły styczne (przesuwające) ograniczyć do minimum; d) grubość ziarn nie ma większego znaczenia i walcami wibracyjnymi można zagęszczać tłuczeń nawet do 120 mm; e) największy wpływ na efektywność zagęszczenia ma częstotliwość drgań i ich amplituda; f) zalety zagęszczania wibracyjnego występują szczególnie dobrze przy kruszywach o dużym stopniu nierównomierności uziarnienia. b. Klinowanie i uszczelnianie tłucznia Podbudowa tłuczniowa powinna pod obciążeniami pojazdów zachowywać swą niezmienną strukturę szkieletu (ułożenie ziarn kruszywa). Dlatego ziarna tłucznia powinny być dobrze z sobą sczepione i powinny być tak ściśle ułożone, żeby materiał klinujący (wypełniający) nie mógł- przenikać pomiędzy powierzchnie styku ziarn; gdyby tak się stało, ułożone ziarna tłucznia rozluźniłyby się. Trójosiowe ściskanie tłucznia nieuszczelnionego i uszczelnionego (wypełnionego) wykazały, że tarcie wewnętrzne tłucznia nieuszczelnionego jest tylko niewiele mniejsze od tarcia w tłuczniu zaklinowanym. Jednak przy tych samych naprężeniach odkształcenia próbek tłucznia zaklinowanego są znacznie mniejsze, niż tłucznia niezaklinowanego, a odkształcenia podbudowy są decydujące dla zachowania się całej nawierzchni. Przez dokładne wypełnienie wolnych przestrzeni w tłuczniu zwiększa się znacznie jego nośność. Przeznaczeniem materiału wypełniającego wolne przestrzenie w tłuczniu jest zmniejszenie do minimum odkształceń elastycznych, które są tym mniejsze,. im lepiej wypełnione są wolne przestrzenie, im ściślej przylegają do siebie ziarna kruszywa. Z tych względów od materiału klinującego wymaga się, żeby jego uziarnienie było równomiernie stopniowane, żeby kształt ziarn był kanciasty, a powierzchnie ziarn żeby były szorstkie. Wielkość ziarn kruszywa wypełniającego powinna być taka, żeby mogły one dość swobodnie przenikać w wolne przestrzenie w tłuczniu. Z drugiej strony, ziarna kruszywa nie powinny być zbyt małe (nie mniejsze od 0,06 mm), gdyż inaczej tworzą one przy pewnym zawilgoceniu kluski, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia wwibrowanie ich w głąb warstwy tłucznia. Oprócz tego pył przedostaje się pomiędzy powierzchnie stykowe tłucznia i po zawilgoceniu smaruje te po- wierzchnie, zmniejszając wybitnie tarcie, a co za tym idzie – nośność podbudowy. Materiał wypełniający o dużej zawartości części drobnych nie daje się zawibrować w czasie wilgotnej pogody, wymaga przesuszenia, a więc oczekiwania na dobrą pogodę. Szlamowanie zaś, ze względu na niebezpieczeństwo rozmiękczania podłoża, dopuszczalne jest tylko na podłożu z gruntów gruboziarnistych (żwirów, pospółek). Z przytoczonych względów najlepszym materiałem wypełniającym są kruszyny kamienne odsiane z najdrobniejszych części. [przypisy: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn