płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

STATECZNOŚĆ PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Stateczność (nośność) warstwy kruszywa zależna jest od tarcia oraz wzajemnego zazębienia się ziarn i wyraża się odpornością na odkształcenia. Odporność ta jest tym większa, im ściślejsze jest ułożenie ziarn; im większe jest wzajemne tarcie na powierzchni ziarn, im bardziej jest szorstka powierzchnia ziarn. Ścisłe ułożenie ziarn kruszywa zależne jest od doboru uziarnienia kruszywa i od kształtu ziarn. Uziarnienie kruszywa powinno być ciągłe i równomiernie stopniowane. Określa się je zazwyczaj krzywymi uziarnienia, które omawiane będą dalej. Kształt ziarn powinien być zbliżony do graniastosłupa foremnego z ostrymi krawędziami. Ziarna wyokrąglone (żwir) dają mniejsze opory tarcia. Szorstka powierzchnia ziarn ułatwia wzajemne zazębienie, powiększa opory tarcia. Dlatego ziarna kruszywa łamanego mają większą stateczność niż ziarna kruszywa naturalnego o wygładzonych powierzchniach, po których następuje wzajemny poślizg.
UZIARNIENIE KRUSZYWA Optymalne uziarnienie kruszywa, zapewniające najściślejsze jego ułożenie, ustala się na podstawie badań teoretycznych i praktycznych, Badania teoretyczne wychodzą z pewnego idealnego podziału ziarn grubych kruszywa na drobniejsze. Badania praktyczne ustalają krzywe uziarnienia warstw podbudowy, dobrze zachowującej się pod ruchem. Przykładem teoretycznego podejścia do uziarnienia optymalnego kruszywa są prawidła niemieckie. Ustalono je przy założeniu, że ziarna grubsze dzielą się kolejno na połówki według pewnych zasad. Badania laboratoryjne i w polu wykazały że najbardziej stateczne wynosi jak 1 : 0,7, na korzyść frakcji grubszej, to oznacza np., że za- okazały się kruszywa; w których stosunek zawartości sąsiednich frakcji wartość frakcji poniżej D wynosi 70 zawartości frakcji poniżej D 42 Liczbę 0,7 nazywa się wskaźnikiem uziarnienia. Wskaźnikiem uziarnienia można scharakteryzować rozne krzywe uziarnienia, które mają kształt paraboli. Wskaźniki uziarnienia ponad 0,7 charakteryzują kruszywo o dużej zawartości ziarn drobnych; poniżej 0,7 oznaczają, że kruszywo zawiera dużo ziarn grubych. Każda krzywa uziarnienia zapewnia możliwie najściślejsze ułożenie kruszywa i jego największą stateczność. Najlepsze jednak wyniki osiągano z kruszywem o wskaźniku uziarnienia 0,7, w wyniku badań wytrzymałości na ścinanie. Przykładem praktycznego podejścia do uziarnienia optymalnego kruszywa są prawidła amerykańskie. Ustalono je na podstawie I dobrego zachowania się różnych rodzajów podbudowy W praktyce polskiej okazało się, że zawartość cząstek drobniejszych od 0,074 mm nie powinna przekraczać 10%, a tylko w korzystnych warunkach wodnych i gruntowych może sięgać 15%. Frakcja przechodząca przez sito 0,074 mm nie powinna być większa od 213 frakcji przechodzącej przez sito 0,42 mm. Frakcja przechodząca przez sito 0,42 mm powinna mieć granicę płynności mniejszą od 25. a wskaźnik plastyczności mniejszy od 6. Ziarna grubsze kruszywa powinny wykazywać ścieralność, oznaczaną w bębnie, Los Angeles, mniejszą od 50. Uziarnienie kruszywa według przytoczonej normy amerykańskiej od: nosi się raczej do kruszywa naturalnego, ale także do kruszywa łamanego w postaci odpadów z kamieniołomów, lub kruszywa naturalnego dodatkowo przekruszonego. Od tłucznia wymaga się wytrzymałości na ścieranie w bębnie Los: Angeles nie większej od 50. [patrz też: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn