płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Wałowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy użyciu walców statycznych gładkich wałowanie powinno się odbywać w dwóch fazach: a) pierwsze wałowanie powinno się odbywać lekkim walcem o ciężarze 5-7 ton (nacisk jednostkowy około 30 kGcm); wprowadzenie cięższych walców, zwłaszcza na warstwy dolne, może okazać się szkodliwe lub wręcz niemożliwe; b) dalsze wałowanie należy przeprowadzać walcem ciężkim o ciężarze 10-12 ton (nacisk około 65 kGcm). Przy wałowaniu górnych warstw podbudowy można od razu użyć Cięższego walca. Wałowanie każdej z warstw należy rozpoczynać 3-krotnym przejazdem walca po skrajnym pasie podbudowy, obejmując pobocze ziemne na szerokość 25+30 cm. Dalsze wałowanie odbywa się przez stopniowe symetryczne przesuwanie walca w kierunku osi drogi. Dla skał o średniej wytrzymałości potrzeba orientacyjnie około 10 przejazdów walca po jednym śladzie. Maksymalne grubości zagęszczanych warstw (po zagęszczeniu) wynoszą: dla walców statycznych gładkich – 15 cm, dla walców ogumionych – 20 cm, dla walców wibracyjnych – 20 cm. Właściwa zawartość wody w materiale jest dla szybkiego i efektywnego zagęszczenia warunkiem koniecznym. Kruszywo naturalne, przewożone wprost na drogę, ma na ogół wilgotność zbliżoną do optymalnej i można go zagęszczać bez dodawania wody, należy tylko materiał rozścielony natychmiast zagęszczać. Materiał należy rozścielać tylko na krótkich odcinkach przed walcem, aby zmniejszyć ryzyko zmian wilgotności. Przy zagęszczaniu kruszywa w warstwie dolnej odchylenia od wilgotności optymalnej mogą być w granicach kilku procent; przy zagęszczaniu warstwy górnej należy starać się zawsze o utrzymanie kruszywa w wilgotności optymalnej. Bardzo dobrą równomierność wilgotności osiąga się wtedy, gdy materiał zwilża się w miejscu jego przygotowania, bądź w instalacji do mieszania, bądź też przez skropienie warstwy wchodzącej spod maszyny do rozściełania. W tych przypadkach materiał zwilża się do wilgotności wyższej o 2-30 od wilgotności optymalnej, dla uwzględnienia strat na parowanie w czasie transportu i rozściełania materiału. Dodawanie wody do materiału na samochodzie ciężarowym jest, dzięki przenikaniu wody przez całą warstwę w czasie transportu, również dobrym rozwiązaniem. Polewanie wodą materiału już rozłożonego jest niewskazane, gdyż strumienie wody porywają cząstki drobne i odmywają grubsze cząstki. W razie konieczności, należy używać polewaczek pracujących pod ciśnieniem i dających rozpylone strumienie wody. Impregnacja podbudowy Celem impregnacji jest uszczelnienie górnej powierzchni podbudowy, utworzenie warstwy wiążącej podbudowę z bitumiczną warstwą jezdną oraz podniesienie, gdy zachodzi potrzeba spoistości górnej warstwy pod- budowy. [hasła pokrewne: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki