Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘producent maszyn budowlanych’

PODBUDOWY Z KRUSZYWA NIEODSIANEGO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wydobywanie kruszywa Kruszywo naturalne (pospółki, żwir) wydobywa się w kopalniach lub łożyskach rzecznych. Podstawowym sprzętem do dobywania materiału są koparka i spycharka: Za pomocą tych maszyn można uzyskać materiał stosunkowo dość jednorodny. Spycharka służy w kopalniach do wykonywania odkrywki, a w łożyskach rzecznych do spychania materiału w pobliże koparki. Spycharka pracująca w odkrywce może również w tempie bardzo szybkim przemieszczać i przygotować do załadowania materiał z różnych warstw. Jeżeli praca spycharki odbywa się na dużej przestrzeni (40 do 50 m), łatwo może ona zgarnąć i rozprowadzić w całej masie materiału napotykane żyły takiego materiału, który, wzięty osobno, musiałby być uznany za nienadający się do robót. W kopalni o poziomym ukształtowaniu warstw kruszywa praca ko- parki jest bardzo korzystna. Przy pracy na wysokiej ścianie, koparka .pobierając łyżką materiał od dołu ku górze, miesza go jednocześnie. Dobywanie kamienia w kamieniołomach prowadzone jest w normalnie praktykowany sposób z tym, że załadunek kamienia łamanego na samochody wykonuje koparka. Transport de przetwórni odbywa się ciężkimi samochodami lub też przetwórnię organizuje się na miejscu w kamieniołomie. b. Przeróbka materiału i wyrób kruszywa Niektóre pokłady kruszywa naturalnego odpowiadają w stanie naturalnym prawie zupełnie wymaganiom, jakie stawia się w stosunku do materiału na podbudowę. Gdy chodzi o usunięcie ziarn zbyt dużych, znajdujących się w niewielkiej ilości (do 5010), na ogół opłaca się to robić ręcznie po rozścieleniu materiału na drodze. Gdy odsetek ziarn większych od dopuszczalnych przekracza 5o, usuwanie ręczne staje się trudne i kosztowne. Do usuwania takich ziarn w ilości 5 do 10010 nadają się kraty instalowane na samochodach. Przy większych ilościach należy zastosować przesiewanie mechaniczne. Z tym łączy się zawsze przetłukiwanie większych ziarn. Zanim zapadnie decyzja zainstalowania sit mechanicznych, trzeba zbadać, czy nie taniej będzie zwiększyć w granicach technicznych możliwości grubość podbudowy; umożliwi się W ten sposób użycie ziarn o dużych wymiarach i uniknie się kosztownego sortowania. Jeżeli wydatek będzie ten sam, uzyska się bezpłatnie mocniejszą podbudowę. Odsiewanie części grubych, kruszenie ich i następnie dodawanie do materiału jest doskonałym sposobem ulepszania (uszlachetniania) mieszanek naturalnych zawierających elementy o dużych wymiarach. Częściowe kruszenie polepsza znacznie jednolitość materiału naturalnego, gdyż materiał niejednolity zostaje uzupełniony przez materiał bardzo jednostajny uzyskiwany z kruszenia. Wprowadzenie elementów o płaszczyznach rozłupanych, o ostrych krawędziach zwiększa stateczność kruszywa, a co za tym idzie – podbudowy. Polepszenie tarcia wewnętrznego, które uzyskuje się dzięki częściowemu kruszeniu, jest dobrym środkiem przeciwko przypadkowym zmianom zawartości frakcji iłowej. Czasem praktykuje się – przy dużej zawartości ziarn grubych – przepuszczanie całej pospółki przez kruszarki, ale wtedy są one mniej wykorzystane. Koszt częściowego kruszenia nieznacznie zależy od wymiaru, do którego kruszy się, jeżeli ten wymiar nie spada poniżej 25 mm; dlatego też, jeśli zapada decyzja kruszenia częściowego, to pożądane jest kruszenie do wymiarów 25 mm. [hasła pokrewne: , meble ogrodowe, producent maszyn budowlanych, drzwi zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘producent maszyn budowlanych’

PODBUDOWY Z KRUSZYWA NIEODSIANEGO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Transport materiału odbywa się samochodami ciężarowymi-wywrotkami. Rozściełanie kruszywa wykonuje się za pomocą wykańcza- rek używanych do mas bitumicznych warstwami grubości 8 do 13 cm. Kruszywo pozwala się rozściełać podobnie jak masy bitumiczne. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą walców statycznych gładkich o ciężarze około 12 T. Materiał wilgotny i o dobranym uziarnieniu pozwala się dobrze zagęszczać. Próby wykonane z zagęszczeniem warstw grubszych niż 13 cm wskazują na to, że można również zawałować warstwę kruszywa wilgotnego grubości do 20 cm. Stopień zagęszczenia kruszywa mierzony stosunkiem ciężaru objętościowego kruszywa zagęszczonego do ciężaru właściwego wynosi około 90%, czego nie osiąga się żadną inną metodą. Zaletą metody jest – między innymi – to, że opady atmosferyczne nie są przeszkodą w jej stosowaniu, gdy tymczasem uniemożliwiają one wbudowywanie kruszywa metodą wibrowania. Metoda pozwala na zastosowanie całkowitej mechanizacji wszystkich procesów technologicznych. Jakkolwiek zwilżanie kruszywa podraża robotę, wynagradza to jednak lepszą jakość. PODBUDOWY TŁUCZNIOWE ZAMULONE ZAPRAWĄ SMOŁOWODNĄ. Uwagi wstępne Wytrzymałość zwykłej podbudowy tłuczniowej oparta jest przede wszystkim na wzajemnym tarciu ziarn tłucznia o siebie i zależy w największej mierze od ścisłości ułożenia ziarn i wytrzymałości samych ziarn. Mimo starannego zagęszczenia, zwykła podbudowa tłuczniowa zawiera 30-40% wolnych przestrzeni. Na skutek tego woda łatwo przenika w taką podbudowę, powoduje osłabienie, a nawet zanik wzajemnego związania ziarn drobnego kruszywa, wypełniającego wolną przestrzeń w ruszcie tłuczniowym. Taka podbudowa będzie stale dalej zagęszczać się pod ruchem, wskutek czego stale będą powstawać większe i mniejsze odkształcenia. Obok wymienionych wad podbudowa tłuczniowa ma zalety: a) jest prosta i łatwa w wykonaniu, b) stosunkowe łatwo jest o kruszywo potrzebne do wykonywania tego rodzaju podbudowy, W poszukiwaniu możliwości usunięcia wad zwykłej podbudowy, tłuczniowej rozpoczęto zamulanie zawałowanego tłucznia zaprawą smołowodną. Próby dały dobre wyniki i zamulanie tłucznia zaprawą smołowodną weszło do praktyki drogowej. Całkowite wypełnienie wolnych przestrzeni w ruszcie tłuczniowym zaprawą lepką, wodoszczelną i plastyczną czyni podbudowę tłuczniową odporną na przenikanie wody, mało odkształcalną. Nośność podbudowy zamulonej zaprawą wzrasta znacznie w stosunku do zwykłej podbudowy tłuczniowej. Dobre właściwości wiążące płynnej zaprawy umożliwiają stosowanie kruszywa wilgotnego, zapylonego i o kształtach niekoniecznie zbliżonych do wieloboku foremnego. [hasła pokrewne: , pokrycia dachowe, nieruchomości na wynajem, producent maszyn budowlanych ]

Comments Off

« Previous Entries