Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘pokrycia dachowe’

Transport materiału

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Transport materiału odbywa się samochodami ciężarowymi-wywrotkami. Rozściełanie kruszywa wykonuje się za pomocą wykańcza- rek używanych do mas bitumicznych warstwami grubości 8 do 13 cm. Kruszywo pozwala się rozściełać podobnie jak masy bitumiczne. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą walców statycznych gładkich o ciężarze około 12 T. Materiał wilgotny i o dobranym uziarnieniu pozwala się dobrze zagęszczać. Próby wykonane z zagęszczeniem warstw grubszych niż 13 cm wskazują na to, że można również zawałować warstwę kruszywa wilgotnego grubości do 20 cm. Stopień zagęszczenia kruszywa mierzony stosunkiem ciężaru objętościowego kruszywa zagęszczonego do ciężaru właściwego wynosi około 90%, czego nie osiąga się żadną inną metodą. Zaletą metody jest – między innymi – to, że opady atmosferyczne nie są przeszkodą w jej stosowaniu, gdy tymczasem uniemożliwiają one wbudowywanie kruszywa metodą wibrowania. Metoda pozwala na zastosowanie całkowitej mechanizacji wszystkich procesów technologicznych. Jakkolwiek zwilżanie kruszywa podraża robotę, wynagradza to jednak lepszą jakość. PODBUDOWY TŁUCZNIOWE ZAMULONE ZAPRAWĄ SMOŁOWODNĄ. Uwagi wstępne Wytrzymałość zwykłej podbudowy tłuczniowej oparta jest przede wszystkim na wzajemnym tarciu ziarn tłucznia o siebie i zależy w największej mierze od ścisłości ułożenia ziarn i wytrzymałości samych ziarn. Mimo starannego zagęszczenia, zwykła podbudowa tłuczniowa zawiera 30-40% wolnych przestrzeni. Na skutek tego woda łatwo przenika w taką podbudowę, powoduje osłabienie, a nawet zanik wzajemnego związania ziarn drobnego kruszywa, wypełniającego wolną przestrzeń w ruszcie tłuczniowym. Taka podbudowa będzie stale dalej zagęszczać się pod ruchem, wskutek czego stale będą powstawać większe i mniejsze odkształcenia. Obok wymienionych wad podbudowa tłuczniowa ma zalety: a) jest prosta i łatwa w wykonaniu, b) stosunkowe łatwo jest o kruszywo potrzebne do wykonywania tego rodzaju podbudowy, W poszukiwaniu możliwości usunięcia wad zwykłej podbudowy, tłuczniowej rozpoczęto zamulanie zawałowanego tłucznia zaprawą smołowodną. Próby dały dobre wyniki i zamulanie tłucznia zaprawą smołowodną weszło do praktyki drogowej. Całkowite wypełnienie wolnych przestrzeni w ruszcie tłuczniowym zaprawą lepką, wodoszczelną i plastyczną czyni podbudowę tłuczniową odporną na przenikanie wody, mało odkształcalną. Nośność podbudowy zamulonej zaprawą wzrasta znacznie w stosunku do zwykłej podbudowy tłuczniowej. Dobre właściwości wiążące płynnej zaprawy umożliwiają stosowanie kruszywa wilgotnego, zapylonego i o kształtach niekoniecznie zbliżonych do wieloboku foremnego. [hasła pokrewne: , pokrycia dachowe, nieruchomości na wynajem, producent maszyn budowlanych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pokrycia dachowe’

Transport materiału

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obok podbudów tłuczniowych z zaprawą smołowodną rozwijają się podbudowy tłucznia z zaprawą trasowo-wapienną. Szczególny ich szeroki rozwój notuje się w Niemczech Zachodnich, gdzie nawet ostatnio wydano specjalne wytyczne. Ten system budowy znajdował swe zastosowanie już na drogach rzymskich. Rzymianie używali do wypełniania wolnych przestrzeni w tłuczniu zapraw trasowo-wapiennych i innych materiałów pochodzenia wulkanicznego o właściwościach wiążących. Opis tego rodzaju podbudów w niniejszej książce będzie opierał się na ostatniej praktyce niemieckiej, gdyż tego rodzaju podbudowy.nie zna- lazły u nas jeszcze zastosowania. Wydaje się jednak, że zaprawa wapienna z popiołami lotnymi mogłaby służyć jak zaprawa trasowo-wapienna. Podbudowy tłuczniowe z zaprawą wapienną są pewną odmianą podbudów z tłucznia wibrowanego, tylko że zamiast klińca do wypełniania wolnych przestrzeni w tłuczniu używa się zaprawy. Dzięki zaprawie hydraulicznej zagęszczony mechanicznie tłuczeń zamienia się w beton. Podbudowa tego rodzaju ma niektóre właściwości podbudowy beton0wej, a między innymi, ma pewną wytrzymałość na rozciąganie i jest prawie nieprzepuszczalna. W stosunku do podbudowy betonowej ma te zalety, że dzięki szybkiemu twardnieniu zaprawy, ruch po podbudowie można puszczać bezpośrednio po jej wykonaniu; wykonanie podbudowy jest bardzo proste i nie wymaga specjalnego sprzętu. Materiały. Jako materiał wiążący stosuje się drobno zmielone i zmieszane tras wapno (Trasskalk), o wysokich właściwościach hydraulicznych. Mieszanka wapna z trasem (wapno trasowe) jest wytwarzana fabrycznie. Do zaprawy wapiennej używa się poza tym piasek o uziarnieniu jak .do betonów. Tłuczeń powinien być z wytrzymałej skały i powinien miec ziarna kształtu zbliżonego do sześcianu. Jako optymalne uziarnienie uważa się 35-75 mm. Największe ziarna tłucznia nie powinny przekraczać wymiarami 23 grubości warstwy podbudowy. Tłuczeń nie powinien zawierać większych ilości ziarn odbiegających wymiarami od uziarnienia optymalnego, gdyż to utrudnia później wypełnienie wolnych przestrzeni w tłuczniu. Normalna zaprawa trasowo-wapienna po 28 dniach twardnienia i przechowywania w wilgotnym powietrzu powinna wykazywać wy trzy- małość na zginanie co najmniej – 35 kGcm2, a na ściskanie 150 kGcm2 Dozowanie materiałów. Ilość materiałów powinna być tak dobrana, żeby wolne przestrzenie w zagęszczonym tłuczniu mogły być całkowicie wypełnione zaprawą trasowo-wapienną. Przy tłuczniu o ziarnach kubicznych o wymiarach 35-60 mm, zawartość wolnych przestrzeni wynosi 34 do 36010. Zaprawa powinna być nieprzepuszczalna i mrozoodporna i dlatego ilość wapna trasowego w 1 m3 zaprawy powinna wynosić co najmniej 400 kg, Stosunek wody do spoiwa wynosi w tego rodzaju zaprawach 0,7. Grubości podbudowy przyjmuje się w zależności od natężenia ruchu na drodze; przy ruchu lekkim – 12 cm, przy średnim – 16 cm, a przy ciężkim – 20 cm. Za ruch lekki uważa się do 50 samochodów ciężarowych (powyżej 4 T) na dobę, średni 50+300 samochodów ciężarowych, a ciężki powyżej 300 samochodów ciężarowych na dobę. [podobne: , dmuchańce, producent maszyn budowlanych, pokrycia dachowe ]

Comments Off