płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Posts Tagged ‘płytki elewacyjne’

Budynki inwentarskie, gdzie wystepuje widoczna zmiana

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Analiza zmiennej Qzysk – emisji strumienia energii cieplnej od zwierząt Wartość Q k określa się z następującej zależności: Qzysk Z qzysk [ W ], gdzie: Z – obsada zwierzęca [DJP], q zysk – jednostkowe ciepło emitowane przez zwierzęta W/DJP J. . Wartości Z i q k są dla potrzeb istniejącego modelu wymiany ciepła przyjmowane, jako wartości stałe. Najczęściej ustala się je, jako średnie minimalne, które mogą wystąpić zimą. W rzeczywistości wielkość obsady zwierzęcej Z oraz jednostkowa emisja ciepła Q k są zmienne w czasie. Zmiany wartości Z wynikają ze: zmiany masy ciała poszczególnych zwierząt oraz zmiany liczby zwierząt. Zmiana masy ciała zwierząt występuje w każdym budynku inwentarskim w wyniku procesów energetycznych przebiegających w organizmach zwierząt. Procesy te zależą od paszy, wieku, rasy i zdrowia zwierzęcia oraz od warunków środowiskowych. Mogą to być przyrosty lub w szczególnych przypadkach ubytki masy ciała. Budynki inw entarskie, gdzie występuje widoczna zmiana masy zwierząt, to te, w których technologia zakłada, jako efekt produkcji określone przyrosty masy ciała zwierząt. Są to np. warchlakarnie tuczarnie, cielętniki, bukaciarnie itp. zmiana liczb zwierząt we wszystkich budynkach inwentarskich wynika z zakładanego cyklu technologicznego, np. planowane upadki i brakowanie zwierząt lub dodatkowe zasiedlenie. Ponadto występuje zmiana liczby zwierząt nieprzewidziana w danym procesie technologicznym, np. przesiedlenia, zwiększone upadki itp. [podobne: płytki dywanowe, płytki elewacyjne, płytki ceramiczne wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płytki elewacyjne’

Budynki inwentarskie, gdzie wystepuje widoczna zmiana

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Cząstki ilaste (poniżej 0,002 mm) nadają materiałowi. plastyczność i spoistość przy odpowiedniej wilgotności. Ułatwiają one także zagęszczenie materiału i przeciwdziałają segregacji w czasie transportu i układania kruszywa. Brak części drobnych (poniżej 0,1 mm) utrudnia zagęszczenie, ale go nie uniemożliwia. Taki chudy materiał można zagęszczać, stosując wibrację. Brak części drobnych nie wpływa ujemnie na stateczność, kiedy podbudowa jest zaraz przykrywana bitumiczną warstwą jezdną. Nadmiar części drobnych jest niebezpieczny, kiedy podbudowa ulega zawilgoceniu oraz działaniu mrozu. Nadmiar ten może być tolerowany w klimacie ciepłym, przy dobrym odwodnieniu. Pomiar plastyczności materiału wykonuje się na zaprawie gruntowej, to jest na frakcji przechodzącej przez sito 0,42 mm. Od tej zaprawy żąda się, żeby miała ona granicę płynności mniejszą od 25, a wskaźnik plastyczności mniejszy od 5. Badanie wskaźnika plastyczności (określanie granicy płynności i plastyczności) dla materiałów małoplastycznych jest kłopotliwe i niedokładne. Dlatego dla tych materiałów wprowadzono badania wskaźnika piaskowego. Jako kryterium przydatności materiału na podbudowę na podstawie wskaźnika piaskowego przyjmuje się: – jeżeli zawartość . cząstek drobnych (poniżej 80 mikronów) jest mniejsza niż 9010, wskaźnik piaskowy powinien być większy od 30; – jeżeli zawartość cząstek drobnych znajduje się :w granicach od 9 do 12010., wskaźnik piaskowy powinien być większy od 35; – jeżeli zawartość cząstek drobnych znajduje się w granicach od 12 do 15010, wskaźnik piaskowy powinien być większy od 40. W praktyce kryterium to jeszcze zaostrza się odpowiednio do 35 40 i 45. Wskaźnik piaskowy wyznacza się na materiale (kruszywie) po 5- 10 ubijaniach w cylindrze Proctora, po oddzieleniu części drobnych metodą odmywania. Poza wymaganiami co do uziarnienia i plastyczności kruszywa praktykuje się jeszcze inne kryteria, na przykład, maksymalny ciężar objętościowy szkieletu mineralnego powinien być ponad 2,00 Gcm3 (warstwa dolna) albo 2,05 Gcm3 (warstwa górna), wskaźnik nośności CBR ponad 60 itd. [przypisy: płytki ceramiczne wrocław, płytki dywanowe, płytki elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries