płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Posts Tagged ‘płytki ceramiczne wrocław’

wielkosci optymalne dla gospodarki cieplem w budynkach

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Ilość ciepła emitowana przez zwierzęta zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to warunki środowiskowe, zwłaszcza temperatura powietrza wewnętrznego i poziom przemiany materii. Wpływ tych czynników na emisję ciepła i pary wodnej został omówiony w p. 2.2 i 2.3. 3.1.4. Podsumowanie analizy składowych modelu wymiany ciepła w pomieszczeniach inwentarskich W analizie stwierdzono, że każdy typ pomieszczenia inwentarskiego z dowolną obsadą może dla uzyskania prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego wymagać doprowadzenia ciepła z instalacji ogrzewczej. Teoretycznie zjawisko samo ogrzewalności występuje tylko w pomieszczeniach z obsadą z dodatnią wartością ciepła dysponowanego. Wielkość ta, nazwana ciepłem dysponowanym, została w roku 1968 zdefiniowana przez autora i wprowadzona do projektowania w uproszczonej metodzie WWT. Analiza wykazała, że straty ciepła przez przegrody są uwarunkowane zmiennymi zależnymi od stałych założeń tec hnologicznych i budowlanych, którymi są t i d oraz zmiennymi zależnymi tylko od rozwiązania budowlanego danego obiektu inwentarskiego, którymi są k i F. Wartości współczynników k stosowane obecnie w przegrodach zewnętrznych budynków inwentarskich upoważniają do stwierdzenia, że metoda ograniczenia strat ciepła pomieszczeń poprzez zwiększenie izolacji cieplnej została już w poprzednich latach w znacznym stopniu wykorzystana. Stwierdzono również, że zmienna nie ma ustalonych wielkości optymalnych dla gospodarki ciepłem w budynkach inwentarskich. Stąd relacje między zmienną F a zjawiskiem samo ogrzewalności wydają się podstawowym sposobem ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. [przypisy: płytki ceramiczne wrocław, płyta warstwowa, ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płytki ceramiczne wrocław’

wielkosci optymalne dla gospodarki cieplem w budynkach

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Silniki spalinowe powodują wydzielanie się szkodliwych substancji. Najgroźniejsze dla zdrowia organizmów żywych to: akroleina, tlenek węgla, tlenek azotu. Ich najwyższe dopuszczalne stężenie określa Dz. U. Nr 13 z 1976 r. Wprowadzenie ciągnika z silnikiem spalinowym do pomieszczenia dla zwierząt, co przewidują jeszcze liczne rozwiązania układów technologicznych budynków inwentarskich, pociąga za sobą konieczność 476-krotnego zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w stosunku do przyjmowanej w okresie zimowym. Sytuację łagodzi stosunkowo krótki czas pracy ciągnika, który przeciętnie wynosi kilkanaście minut, a bardzo rzadko dochodzi do 60 min. W okresie tym oaz później, kiedy następuje stabilizacja parametrów, należy liczyć się z potrzebą doprowadzenia niezbędnych ilości ciepła do ogrzania dodatkowego powietrza wentylacyjnego lub pogodzić się z okresowym pogorszeniem parametrów mikroklimatu. W związku z tym, obiekt w założeniach samoo grzewalny powinien być wolny od źródeł emisji spalin. Kryterium szczelności budynku określa strumień powietrza, jaki dostaje się poprzez obudowę otworami nieprzewidzianymi do tego celu, a więc w wyniku infiltracji. Prawidłowa gospodarka ciepłem może wystąpić tylko w szczelnym pomieszczeniu. Stopień jej szczelności jest mierzony ilością powietrza wpływającego do wnętrza w wyniku działania wentylacji i infiltracji. Nie może ona w okresie zimowym przekraczać ilości obliczonej na podstawie emisji pary wodnej. Przyjmujemy, że kryterium nadmiernych zysków ciepła nie dotyczy okresu zimowego. Na podstawie tego kryterium są ustalane maksymalne wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń inwentarskich w okresie letnim. [przypisy: płytki ceramiczne wrocław, cena płyty warstwowej, płytki kamienne ]

Comments Off

« Previous Entries