Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘nieruchomości na wynajem’

Mieszarki stałe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jako mieszarki stałe stosuje się betoniarki lub mieszarki, jak do mas bitumicznych, o działaniu ciągłym, dużych wydajności. Mieszanie w stałych wytwórniach podwyższa nieco koszty, ale daje produkt lepszej jakości.Konstrukcje podbudowy z kruszywa nieodsiewanego Roróżnia się konstrukcje podbudowy na gruntach wysadzinowych i niewysadzinowych. W obu przypadkach grubości podbudowy będą się zasadniczo różnić. Również będą występować różnice w grubościach pod- budowy, zależnie od natężenia ruchu, przewidywanego dla dawnej na- wierzchni. Schematyczny układ podbudowy z kruszywa nieodsiewanego na gruntach niewysadzinowych przedstawia rysunek 126. Bezpośrednio na podłożu gruntowym znajduje się dolna warstwa podbudowy z kruszywa grubego od O do 60, względnie nawet do 80 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy wynosi od 15 do 25 cm zależnie od przewidywanego typu nawierzchni. Górna warstwa podbudowy składa się z kruszywa drobnego od O do 25, względnie 40 mm. Grubość tej warstwy wynosi od 8 do 1.5 cm. Bezpośrednio na podłożu układa się warstwę odcinającą z drobnego kruszywa, której zadaniem jest niedopuszczanie do przenikania drobnych cząstek podłoża do podbudowy. Przenikanie to jest szkodliwe, gdyż powoduje zanieczyszczenie podbudowy i jej osłabienie. Aby materiał warstwy odcinającej spełniał to zadanie, jego pory muszą być tak małe, żeby drobne cząstki podłoża nie mogły się przez nie przecisnąć, Na ogół miały kamienne uzyskiwane z kruszenia kamienia i piaski naturalne spełniają ten warunek. Jeśli dolna warstwa podbudowy jest wykonana z kruszywa drobnego, np. o uziarnieniu od 0 do 25 mm, może ona sama spełniać warunek szczelności w stosunku do podłoża i nie ma wtedy potrzeby układania warstwy odcinającej. Dolną warstwę podbudowy wykonuje się jednak zwykle z kruszywa grubego od 0 do 80 mm, a nawet do 100 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy wynosi od 20 cm do 40 cm. Górną warstwę podbudowy wykonuje się, podobnie jak przy podbudowach na gruntach niewysadzinowych, z kruszywa od 0 do 25 mm lub 40 mm, warstwą grubości 8 do 15 cm. Jeśli są trudności z wytworzeniem odpowiedniego kruszywa na warstwę górną, to stosuje się zamiast kruszywa nieodsiewanego tłuczeń półwgłębnie utrwalany lub klinowany grysami albo klińcem otaczanym bitumem (warstwa smoło- lub asfaltospoinowa). Na ogół są trudności z wykonaniem takich warstw, gdyż rzadko udaje się wytworzyć z materiałów miejscowych tłuczeń odpowiedni do podbudowy smoło- lub asfalto- spoinowej. Dlatego coraz częściej zamiast warstw półwgłębnie utrwalanych lub smołospoinowych stosuje się warstwy- z kruszywa otaczanego bitumem lub cementem. Warstwy te stosuje się, jeśli podbudowę wykonuje się dla ruchu ciężkiego. [patrz też: , nieruchomości na wynajem, maszyny budowlane, Fototapety do kuchni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘nieruchomości na wynajem’

Mieszarki stałe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Transport materiału odbywa się samochodami ciężarowymi-wywrotkami. Rozściełanie kruszywa wykonuje się za pomocą wykańcza- rek używanych do mas bitumicznych warstwami grubości 8 do 13 cm. Kruszywo pozwala się rozściełać podobnie jak masy bitumiczne. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą walców statycznych gładkich o ciężarze około 12 T. Materiał wilgotny i o dobranym uziarnieniu pozwala się dobrze zagęszczać. Próby wykonane z zagęszczeniem warstw grubszych niż 13 cm wskazują na to, że można również zawałować warstwę kruszywa wilgotnego grubości do 20 cm. Stopień zagęszczenia kruszywa mierzony stosunkiem ciężaru objętościowego kruszywa zagęszczonego do ciężaru właściwego wynosi około 90%, czego nie osiąga się żadną inną metodą. Zaletą metody jest – między innymi – to, że opady atmosferyczne nie są przeszkodą w jej stosowaniu, gdy tymczasem uniemożliwiają one wbudowywanie kruszywa metodą wibrowania. Metoda pozwala na zastosowanie całkowitej mechanizacji wszystkich procesów technologicznych. Jakkolwiek zwilżanie kruszywa podraża robotę, wynagradza to jednak lepszą jakość. PODBUDOWY TŁUCZNIOWE ZAMULONE ZAPRAWĄ SMOŁOWODNĄ. Uwagi wstępne Wytrzymałość zwykłej podbudowy tłuczniowej oparta jest przede wszystkim na wzajemnym tarciu ziarn tłucznia o siebie i zależy w największej mierze od ścisłości ułożenia ziarn i wytrzymałości samych ziarn. Mimo starannego zagęszczenia, zwykła podbudowa tłuczniowa zawiera 30-40% wolnych przestrzeni. Na skutek tego woda łatwo przenika w taką podbudowę, powoduje osłabienie, a nawet zanik wzajemnego związania ziarn drobnego kruszywa, wypełniającego wolną przestrzeń w ruszcie tłuczniowym. Taka podbudowa będzie stale dalej zagęszczać się pod ruchem, wskutek czego stale będą powstawać większe i mniejsze odkształcenia. Obok wymienionych wad podbudowa tłuczniowa ma zalety: a) jest prosta i łatwa w wykonaniu, b) stosunkowe łatwo jest o kruszywo potrzebne do wykonywania tego rodzaju podbudowy, W poszukiwaniu możliwości usunięcia wad zwykłej podbudowy, tłuczniowej rozpoczęto zamulanie zawałowanego tłucznia zaprawą smołowodną. Próby dały dobre wyniki i zamulanie tłucznia zaprawą smołowodną weszło do praktyki drogowej. Całkowite wypełnienie wolnych przestrzeni w ruszcie tłuczniowym zaprawą lepką, wodoszczelną i plastyczną czyni podbudowę tłuczniową odporną na przenikanie wody, mało odkształcalną. Nośność podbudowy zamulonej zaprawą wzrasta znacznie w stosunku do zwykłej podbudowy tłuczniowej. Dobre właściwości wiążące płynnej zaprawy umożliwiają stosowanie kruszywa wilgotnego, zapylonego i o kształtach niekoniecznie zbliżonych do wieloboku foremnego. [hasła pokrewne: , pokrycia dachowe, nieruchomości na wynajem, producent maszyn budowlanych ]

Comments Off