Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘meble stylowe’

STATECZNOŚĆ PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stateczność (nośność) warstwy kruszywa zależna jest od tarcia oraz wzajemnego zazębienia się ziarn i wyraża się odpornością na odkształcenia. Odporność ta jest tym większa, im ściślejsze jest ułożenie ziarn; im większe jest wzajemne tarcie na powierzchni ziarn, im bardziej jest szorstka powierzchnia ziarn. Ścisłe ułożenie ziarn kruszywa zależne jest od doboru uziarnienia kruszywa i od kształtu ziarn. Uziarnienie kruszywa powinno być ciągłe i równomiernie stopniowane. Określa się je zazwyczaj krzywymi uziarnienia, które omawiane będą dalej. Kształt ziarn powinien być zbliżony do graniastosłupa foremnego z ostrymi krawędziami. Ziarna wyokrąglone (żwir) dają mniejsze opory tarcia. Szorstka powierzchnia ziarn ułatwia wzajemne zazębienie, powiększa opory tarcia. Dlatego ziarna kruszywa łamanego mają większą stateczność niż ziarna kruszywa naturalnego o wygładzonych powierzchniach, po których następuje wzajemny poślizg.
UZIARNIENIE KRUSZYWA Optymalne uziarnienie kruszywa, zapewniające najściślejsze jego ułożenie, ustala się na podstawie badań teoretycznych i praktycznych, Badania teoretyczne wychodzą z pewnego idealnego podziału ziarn grubych kruszywa na drobniejsze. Badania praktyczne ustalają krzywe uziarnienia warstw podbudowy, dobrze zachowującej się pod ruchem. Przykładem teoretycznego podejścia do uziarnienia optymalnego kruszywa są prawidła niemieckie. Ustalono je przy założeniu, że ziarna grubsze dzielą się kolejno na połówki według pewnych zasad. Badania laboratoryjne i w polu wykazały że najbardziej stateczne wynosi jak 1 : 0,7, na korzyść frakcji grubszej, to oznacza np., że za- okazały się kruszywa; w których stosunek zawartości sąsiednich frakcji wartość frakcji poniżej D wynosi 70 zawartości frakcji poniżej D 42 Liczbę 0,7 nazywa się wskaźnikiem uziarnienia. Wskaźnikiem uziarnienia można scharakteryzować rozne krzywe uziarnienia, które mają kształt paraboli. Wskaźniki uziarnienia ponad 0,7 charakteryzują kruszywo o dużej zawartości ziarn drobnych; poniżej 0,7 oznaczają, że kruszywo zawiera dużo ziarn grubych. Każda krzywa uziarnienia zapewnia możliwie najściślejsze ułożenie kruszywa i jego największą stateczność. Najlepsze jednak wyniki osiągano z kruszywem o wskaźniku uziarnienia 0,7, w wyniku badań wytrzymałości na ścinanie. Przykładem praktycznego podejścia do uziarnienia optymalnego kruszywa są prawidła amerykańskie. Ustalono je na podstawie I dobrego zachowania się różnych rodzajów podbudowy W praktyce polskiej okazało się, że zawartość cząstek drobniejszych od 0,074 mm nie powinna przekraczać 10%, a tylko w korzystnych warunkach wodnych i gruntowych może sięgać 15%. Frakcja przechodząca przez sito 0,074 mm nie powinna być większa od 213 frakcji przechodzącej przez sito 0,42 mm. Frakcja przechodząca przez sito 0,42 mm powinna mieć granicę płynności mniejszą od 25. a wskaźnik plastyczności mniejszy od 6. Ziarna grubsze kruszywa powinny wykazywać ścieralność, oznaczaną w bębnie, Los Angeles, mniejszą od 50. Uziarnienie kruszywa według przytoczonej normy amerykańskiej od: nosi się raczej do kruszywa naturalnego, ale także do kruszywa łamanego w postaci odpadów z kamieniołomów, lub kruszywa naturalnego dodatkowo przekruszonego. Od tłucznia wymaga się wytrzymałości na ścieranie w bębnie Los: Angeles nie większej od 50. [patrz też: , gabloty aluminiowe, maszyny pakujące, meble stylowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble stylowe’

STATECZNOŚĆ PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kruszenie częściowe stosuje się do materiału do górnej warstwy podbudowy; im ruch jest bardziej intensywny oraz im cieńsza jest warstwa ścieralna, tym jest ono bardziej potrzebne. Przy używaniu kamieni z kamieniołomów stosuje się kruszenie pełne. Dla uzyskania materiału kruszonego nieodsianego wskazane jest wykorzystać skałę średniej twardości, żeby zmniejszyć koszty wydobycia i kruszenia. Najbardziej pożądaną skałą do wykopywania podbudowy tą metodą jest wapień twardy lub średniej twardości, przy którego kruszeniu tworzą się w ograniczonej ilości cząstki drobne. Skały twarde nie nadają się do tego rodzaju podbudowy, gdyż przy ich kruszeniu trudno jest uzyskać odpowiednią ilość części drobnych. Skały miękkie są również nieodpowiednie, gdyż przy kruszeniu rozpadają się na zbyt wiele części drobnych. De produkcji kruszywa z kamienia łamanego używa się przewożnych zespołów, o dosyć dużej wydajności (50-:-60 tgodzinę). Materiał przekruszony ładuje się wprost na samochody albo do zasobnika lub odkłada się na zwały. Czasem stosuje się odsiewanie piasku z pospółki, jeśli jest go zbyt dużo lub też jest zanieczyszczony cząstkami ilastymi. Ale odpiaszczanie jest bardzo kłopotliwe i należy go unikać. c. Mieszanki kruszywa z dodatkami. Kruszywo, którego uziarnienie lub inne cechy nie odpowiadają wymaganiom technicznym, może być poprawione dodatkami innego materiału. Do żwirów lub pospółek pozbawionych części drobnych można dodawać piasek gliniasty. Dodawanie gliny jest praktycznie niemożliwe ze względu na trudności jej rozdrobnienia i wymieszania z kruszywem podstawowym. Dla uzupełnienia części drobnych można dodawać także popioły lotne, które znacznie polepszają stateczność takich chudych materiałów. Na specjalną uwagę zasługuje ulepszanie pospółek i kruszywa łamanego cementem. Należy jednak znaleźć tu właściwą miarę. Dodawanie zbyt dużej ilości cementu stwarza chudy beton z jego zaletami i wadami. Zbyt małe ilości cementu nie zmienią właściwości pospółki. Dlatego na ogól szuka się rozwiązań przy dodawaniu od 2 do 5% cementu. Celowe jest dodawanie cementu zarówno do kruszywa (naturalnego czy łamanego) chudego jak i tłustego (o dużej zawartości cząstek plastycznych). Dodatek cementu do kruszywa chudego polepsza, jego przydatność do zagęszczania i nadaje mu pewną spoistość. Dodatek cementu do materiału nadmiernie plastycznego neutralizuje szkodliwe działanie czą- stek drobnych, zmienia właściwości gliny i przekształca ją w glinę nie ulegającą pęcznieniu. Zachodzą przy tym procesy chemiczne, niezbyt dobrze jeszcze wyjaśnione, które zapobiegają dalszemu rozpadowi ziarn kruszywa. Zmienia się wskaźnik piaskowy; dodatek 4-:-5% cementu zmienia go znacznie (np. z 23 do 55). Wartość wskaźnika piaskowego wzrasta poważnie z czasem. Mieszanie kruszywa z dodatkami może być wykonywane na drodze lub w wytwórniach centralnych. Na ogół praktykuje się dodawanie wartościowych dodatków (cementu), w małych ilościach, w wytwórniach stałych. Równomierne rozprowadzenie małej ilości cementu za pomocą mieszania na drodze jest niemożliwe. [więcej w: , meble stylowe, Domy z drewna, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off