Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli stabilizację wykonuje się ze szczelnych mieszanek, wówczas na tym się kończy roboty zasadnicze. Nawierzchnia z gruntu stabilizowanego smołą może być oddana do użytku po upływie kilku dni, zaś po upływie 1-2 miesięcy, gdy mieszanka zgęstnieje, należy wykonać na niej warstwę zamykającą, przez rozlanie 1-1,2 m2 smoły i rozsypanie grysu. Jeżeli stabilizacja gruntu lepiszczem bitumicznym wykonana jest z mieszanek otwartych i stanowi, podbudowę, należy na niej po okresie twardnienia (1-2 miesięcy) ułożyć pokrowiec lub dywanik bitumiczny. Wykonanie stabilizacji przy użyciu maszyn specjalnych o jednym przejściu Niektóre z maszyn specjalnych jak Harnischfeger lub Linnhoff wykonują czynności rozdrabniania gruntu, mieszanie go z dodatkiem doziarniającym i lepiszczem bitumicznym w czasie jednego przejścia maszyny. Maszyny te nie, mają urządzeń do zagęszczania, stąd konieczność stosowania walców do zagęszczania mieszanki. Maszyny Vogele, Hovard mają urządzenia do zagęszczania i wszystkie czynności związane z wykonaniem stabilizacji bitumami wykonuje za jednym przejściem. Ostateczne wygładzenie mieszanki następuje przy użyciu lekkiego walca . Do właściwych czynności stabilizacyjnych przystępuje się po wykonaniu wszelkich prac przygotowawczych, jak sprofilowanie i zagęszczenie torowiska drogowego, rozścielenie materiałów doziarniających. Podobnie jak w mieszarkach typu Seamena lepiszcze bitumiczne dostarczane jest do komory mieszadłowej bezpośrednio z cystern posuwających się wraz z maszyną. Rontrola laboratoryjna w czasie wykonywania robót Do zakresu prac laboratorium polowego należy kontrola: rozdrobnienia gruntu, wilgotności, głębokości mieszania, profilu, zagęszczenie oraz grubości warstw. Ponadto powinna być badana lepkość użytego lepiszcza. Kontrolę rozdrobnienia gruntu przeprowadza się przez przesiewanie pobranych próbek gruntu w czasie jego mieszania. Należyty stopień rozdrobnienia osiąga się wówczas, gdy próbki gruntu przesiane przez sito o oczkach 5 mm przejdą co najmniej w 80%. Kontrolę wilgotności gruntu przeprowadza się przed rozpoczęciem robót oraz po przemieszaniu gruntu z wodą przed doda- niem lepiszcza bitumicznego. Wykonać należy 3 oznaczenia z jednej próbki i za wynik przyjąć średnią arytmetyczną tych oznaczeń. Kontrola głębokości przemieszania ma za zadanie ustalenie, czy proces mieszania sięga do zamierzonej głębokości stabilizacji i czy w sposób jednolity objął całą warstwę. Pomiar należy przeprowadzać przez cały czas trwania mieszania. W tym celu wykonuje się otwory na całą grubość warstwy i mierzy miąższość warstwy stabilizowanej. W czasie mieszania należy sprawdzać zgodność otrzymanych składów mieszanki ze składem zaprojektowanym przez pobieranie próbek i badanie ich składu granulometrycznego. Ponadto, należy sprawdzać ilość lepiszcza w mieszance na podstawie jej wyglądu (barwa mieszanki, stopień spoistości itp.). Przy stwierdzeniu istnienia miejsc z niedostateczną ilością lepiszcza należy je uzupełnić i dodatkowo przemieszać. Przy nadmiarze lepiszcza należy dodać kruszywo, aby doprowadzić ilość lepiszcza do wymagań normy. [więcej w: , materiały budowlane, drzwi wejsciowe, hotele w Gdańsku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na odpowiednio przygotowanym podłożu rozścieła się warstwę tłucznia ręcznie lub maszynowo. Tłuczeń zagęszcza się walcami statycznymi lub wibracyjnymi do momentu, aż nastąpi całkowite wzajemne zaklinowanie się ziarn i warstwa kruszywa usztywni się. Zaprawę trasowo-wapienną wytwarza się w betoniarkach przeciw- bieżnych i dowozi na drogę samochodami-wywrotkami, wylewając wprost na tłuczeń. Zaprawę rozścieła się ręcznie lub maszynowo. Rozścieloną zaprawę wwibrowuje się w wolne przestrzenie rusztu tłuczniowego za pomocą wibratorów płytowych ręcznych lub za pomocą wykańczarek. Wibrowanie prowadzi się aż do momentu całkowitego nasycenia rusztu tłuczniowego zaprawą. Jeśli po przejściu maszyn wibrujących pokazują się miejsca chude, należy je uzupełnić zaprawą i ponownie zawibrować. Przy gorącej suchej pogodzie, trzeba tłuczeń przed rozścieleniem zaprawy zwilżyć, natomiast przy pogodzie wilgotnej ilość wody dodawanej do zaprawy należy zmniejszyć. Jeśli pogoda jest słoneczna i sucha, podbudowę trzeba w ciągu pierwszych 24 godzin chronić przed wysychaniem za pomocą przykrycia warstwą kruszywa i zwilżenia wodą: Lepiej jest przykryć podbudowę- powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysikiem. Po 24 godzinach przy normalnej pogodzie zaprawa tak stwardnieje, że podbudowa staje się już dość sztywna. Zwykle po 36 godzinach od momentu zakończenia robót można dopuścić ruch samochodów gospodarczych po świeżej podbudowie. Lepiej jest jednak uczynić to dopiero po 4 dniach. Do wykonania 3000 m2 podbudowy dziennie potrzebny jest następujący zespół maszyn: 1 równiarka lub spycharka do rozścielania tłucznia, 1 betoniarka przeciwbieżna pojemności 500 litrów, 1-2 płyt wibracyjnych, 1 walec wibracyjny, 1 szczotka mechaniczna do rozmiatania zaprawy, oraz odpowiednia liczba samochodów-wywrotek do przewozu tłucznia i zaprawy. Badania przeprowadzane na budowie obejmują: sprawdzanie kształtu ziarn tłucznia i uziarnienia piasku, sprawdzanie prawidłowości dozowania zaprawy i głębokości przenikania zaprawy w tłuczeń. Po sześciu tygodniach od czasu zakończenia budowy, z warstwy tłucznia wypełnionego zaprawą pobiera się próbki. Próbki te obrobione do kształtu walców, moczone przez 7 dni w wodzie, powinny wykazywać następującą wytrzymałość: z podbudowy grubości 10 cm – 200 kGcm2 z podbudowy grubości 12 cm – 180 kGcm2 z podbudowy grubości 16 cm – 165 kGcm2 z podbudowy grubości 20 cm – 150 kGcm2 Na tak wykonanej i sprawdzonej podbudowie układa się dynaniki bitumiczne, podobnie jak na podbudowach i gruntu stabilizowanego cementem lub na podbudowach betonowych. [przypisy: , okapy kuchenne, materiały budowlane, wyposażenie wnętrz ]

Comments Off