Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Mieszarki stałe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jako mieszarki stałe stosuje się betoniarki lub mieszarki, jak do mas bitumicznych, o działaniu ciągłym, dużych wydajności. Mieszanie w stałych wytwórniach podwyższa nieco koszty, ale daje produkt lepszej jakości.Konstrukcje podbudowy z kruszywa nieodsiewanego Roróżnia się konstrukcje podbudowy na gruntach wysadzinowych i niewysadzinowych. W obu przypadkach grubości podbudowy będą się zasadniczo różnić. Również będą występować różnice w grubościach pod- budowy, zależnie od natężenia ruchu, przewidywanego dla dawnej na- wierzchni. Schematyczny układ podbudowy z kruszywa nieodsiewanego na gruntach niewysadzinowych przedstawia rysunek 126. Bezpośrednio na podłożu gruntowym znajduje się dolna warstwa podbudowy z kruszywa grubego od O do 60, względnie nawet do 80 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy wynosi od 15 do 25 cm zależnie od przewidywanego typu nawierzchni. Górna warstwa podbudowy składa się z kruszywa drobnego od O do 25, względnie 40 mm. Grubość tej warstwy wynosi od 8 do 1.5 cm. Bezpośrednio na podłożu układa się warstwę odcinającą z drobnego kruszywa, której zadaniem jest niedopuszczanie do przenikania drobnych cząstek podłoża do podbudowy. Przenikanie to jest szkodliwe, gdyż powoduje zanieczyszczenie podbudowy i jej osłabienie. Aby materiał warstwy odcinającej spełniał to zadanie, jego pory muszą być tak małe, żeby drobne cząstki podłoża nie mogły się przez nie przecisnąć, Na ogół miały kamienne uzyskiwane z kruszenia kamienia i piaski naturalne spełniają ten warunek. Jeśli dolna warstwa podbudowy jest wykonana z kruszywa drobnego, np. o uziarnieniu od 0 do 25 mm, może ona sama spełniać warunek szczelności w stosunku do podłoża i nie ma wtedy potrzeby układania warstwy odcinającej. Dolną warstwę podbudowy wykonuje się jednak zwykle z kruszywa grubego od 0 do 80 mm, a nawet do 100 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy wynosi od 20 cm do 40 cm. Górną warstwę podbudowy wykonuje się, podobnie jak przy podbudowach na gruntach niewysadzinowych, z kruszywa od 0 do 25 mm lub 40 mm, warstwą grubości 8 do 15 cm. Jeśli są trudności z wytworzeniem odpowiedniego kruszywa na warstwę górną, to stosuje się zamiast kruszywa nieodsiewanego tłuczeń półwgłębnie utrwalany lub klinowany grysami albo klińcem otaczanym bitumem (warstwa smoło- lub asfaltospoinowa). Na ogół są trudności z wykonaniem takich warstw, gdyż rzadko udaje się wytworzyć z materiałów miejscowych tłuczeń odpowiedni do podbudowy smoło- lub asfalto- spoinowej. Dlatego coraz częściej zamiast warstw półwgłębnie utrwalanych lub smołospoinowych stosuje się warstwy- z kruszywa otaczanego bitumem lub cementem. Warstwy te stosuje się, jeśli podbudowę wykonuje się dla ruchu ciężkiego. [patrz też: , nieruchomości na wynajem, maszyny budowlane, Fototapety do kuchni ]

Comments Off