Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘hotele w Gdańsku’

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli stabilizację wykonuje się ze szczelnych mieszanek, wówczas na tym się kończy roboty zasadnicze. Nawierzchnia z gruntu stabilizowanego smołą może być oddana do użytku po upływie kilku dni, zaś po upływie 1-2 miesięcy, gdy mieszanka zgęstnieje, należy wykonać na niej warstwę zamykającą, przez rozlanie 1-1,2 m2 smoły i rozsypanie grysu. Jeżeli stabilizacja gruntu lepiszczem bitumicznym wykonana jest z mieszanek otwartych i stanowi, podbudowę, należy na niej po okresie twardnienia (1-2 miesięcy) ułożyć pokrowiec lub dywanik bitumiczny. Wykonanie stabilizacji przy użyciu maszyn specjalnych o jednym przejściu Niektóre z maszyn specjalnych jak Harnischfeger lub Linnhoff wykonują czynności rozdrabniania gruntu, mieszanie go z dodatkiem doziarniającym i lepiszczem bitumicznym w czasie jednego przejścia maszyny. Maszyny te nie, mają urządzeń do zagęszczania, stąd konieczność stosowania walców do zagęszczania mieszanki. Maszyny Vogele, Hovard mają urządzenia do zagęszczania i wszystkie czynności związane z wykonaniem stabilizacji bitumami wykonuje za jednym przejściem. Ostateczne wygładzenie mieszanki następuje przy użyciu lekkiego walca . Do właściwych czynności stabilizacyjnych przystępuje się po wykonaniu wszelkich prac przygotowawczych, jak sprofilowanie i zagęszczenie torowiska drogowego, rozścielenie materiałów doziarniających. Podobnie jak w mieszarkach typu Seamena lepiszcze bitumiczne dostarczane jest do komory mieszadłowej bezpośrednio z cystern posuwających się wraz z maszyną. Rontrola laboratoryjna w czasie wykonywania robót Do zakresu prac laboratorium polowego należy kontrola: rozdrobnienia gruntu, wilgotności, głębokości mieszania, profilu, zagęszczenie oraz grubości warstw. Ponadto powinna być badana lepkość użytego lepiszcza. Kontrolę rozdrobnienia gruntu przeprowadza się przez przesiewanie pobranych próbek gruntu w czasie jego mieszania. Należyty stopień rozdrobnienia osiąga się wówczas, gdy próbki gruntu przesiane przez sito o oczkach 5 mm przejdą co najmniej w 80%. Kontrolę wilgotności gruntu przeprowadza się przed rozpoczęciem robót oraz po przemieszaniu gruntu z wodą przed doda- niem lepiszcza bitumicznego. Wykonać należy 3 oznaczenia z jednej próbki i za wynik przyjąć średnią arytmetyczną tych oznaczeń. Kontrola głębokości przemieszania ma za zadanie ustalenie, czy proces mieszania sięga do zamierzonej głębokości stabilizacji i czy w sposób jednolity objął całą warstwę. Pomiar należy przeprowadzać przez cały czas trwania mieszania. W tym celu wykonuje się otwory na całą grubość warstwy i mierzy miąższość warstwy stabilizowanej. W czasie mieszania należy sprawdzać zgodność otrzymanych składów mieszanki ze składem zaprojektowanym przez pobieranie próbek i badanie ich składu granulometrycznego. Ponadto, należy sprawdzać ilość lepiszcza w mieszance na podstawie jej wyglądu (barwa mieszanki, stopień spoistości itp.). Przy stwierdzeniu istnienia miejsc z niedostateczną ilością lepiszcza należy je uzupełnić i dodatkowo przemieszać. Przy nadmiarze lepiszcza należy dodać kruszywo, aby doprowadzić ilość lepiszcza do wymagań normy. [więcej w: , materiały budowlane, drzwi wejsciowe, hotele w Gdańsku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hotele w Gdańsku’

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zagęszczanie wykonuje się walcami ogumionymi lub walcami gładkimi statycznymi o ciężarze powyżej 10 T. Wałowanie lżejszymi wal- cami nie daje dobrych wyników. Lepsze wyniki od dodatków piasku osiąga się przy dodawaniu cementu. Cement nie tylko że neutralizuje szkodliwe działanie cząstek iłowych zawartych w materiale zwałowym, ale nadaje trwałą spoistość materiałowi, czyni go niewrażliwym na działanie wody. Odcinki dróg wykonane w województwie kieleckim z materiałów zwałowych stabilizowanych cementem wróżą powodzenie tej metodzie budowy. Wykorzystanie miałów kamiennych, powstających przy pierwszym kruszeniu nie napotyka większych trudności. Większość tych miałów nadaje się bez żadnych dodatków na podbudowę. Należy sprawdzić tylko ich uziarnienie i wskaźnik piaskowy. W przypadku miałów o wskaźniku piaskowym poniżej 35 należy korygować ich uziarnienie, najlepiej za pomocą cementu. Zwały kamieniołomów stanowią cenny materiał drogowy. PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO I PREFABRYKATOW PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO. Uwagi ogólne W technice drogowej mamy do czynienia niewątpliwie ze współzawodnictwem, jeżeli się tak można wyrazić, pomiędzy nawierzchniami podatnymi i sztywnymi. Do nawierzchni podatnych należą przede wszystkim nawierzchnie bitumiczne na podbudowach z kruszywa; do na- wierzchni sztywnych należą przede wszystkim nawierzchnie z betonu cementowego. Nawierzchnie podatne i nawierzchnie sztywne mają swoje zalety i wady. Do zalet nawierzchni bitumicznych należy, między innymi, ich sprężystość i plastyczność, które zmniejszają dynamiczne oddziaływanie pojazdów i zmniejszają nieprzyjemne drgania; drugą poważną zaletą nawierzchni bitumicznych jest ich ciągłość (brak szczelin), dzięki czemu odznaczają się równością i są mniej kłopotliwe w utrzymaniu. Do zalet nawierzchni betonowych należy przede wszystkim ich sztywność, dzięki której nawierzchnie te rozkładają naprężenia na duże powierzchnie; nawierzchnie te można układać na stosunkowo słabych podłożach; są one również mało wrażliwe na wysadziny i przełomy, dzięki swej wytrzymałości na zginanie. W technice drogowej usiłuje się połączyć te zalety nawierzchni podatnych i sztywnych przez wykonywanie bitumicznych warstw jezdnych na podbudowie z betonu cementowego. [patrz też: , hotele w Gdańsku, kabina prysznicowa, Kontenery na gruz Wrocław ]

Comments Off