Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘drzwi wejsciowe’

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli stabilizację wykonuje się ze szczelnych mieszanek, wówczas na tym się kończy roboty zasadnicze. Nawierzchnia z gruntu stabilizowanego smołą może być oddana do użytku po upływie kilku dni, zaś po upływie 1-2 miesięcy, gdy mieszanka zgęstnieje, należy wykonać na niej warstwę zamykającą, przez rozlanie 1-1,2 m2 smoły i rozsypanie grysu. Jeżeli stabilizacja gruntu lepiszczem bitumicznym wykonana jest z mieszanek otwartych i stanowi, podbudowę, należy na niej po okresie twardnienia (1-2 miesięcy) ułożyć pokrowiec lub dywanik bitumiczny. Wykonanie stabilizacji przy użyciu maszyn specjalnych o jednym przejściu Niektóre z maszyn specjalnych jak Harnischfeger lub Linnhoff wykonują czynności rozdrabniania gruntu, mieszanie go z dodatkiem doziarniającym i lepiszczem bitumicznym w czasie jednego przejścia maszyny. Maszyny te nie, mają urządzeń do zagęszczania, stąd konieczność stosowania walców do zagęszczania mieszanki. Maszyny Vogele, Hovard mają urządzenia do zagęszczania i wszystkie czynności związane z wykonaniem stabilizacji bitumami wykonuje za jednym przejściem. Ostateczne wygładzenie mieszanki następuje przy użyciu lekkiego walca . Do właściwych czynności stabilizacyjnych przystępuje się po wykonaniu wszelkich prac przygotowawczych, jak sprofilowanie i zagęszczenie torowiska drogowego, rozścielenie materiałów doziarniających. Podobnie jak w mieszarkach typu Seamena lepiszcze bitumiczne dostarczane jest do komory mieszadłowej bezpośrednio z cystern posuwających się wraz z maszyną. Rontrola laboratoryjna w czasie wykonywania robót Do zakresu prac laboratorium polowego należy kontrola: rozdrobnienia gruntu, wilgotności, głębokości mieszania, profilu, zagęszczenie oraz grubości warstw. Ponadto powinna być badana lepkość użytego lepiszcza. Kontrolę rozdrobnienia gruntu przeprowadza się przez przesiewanie pobranych próbek gruntu w czasie jego mieszania. Należyty stopień rozdrobnienia osiąga się wówczas, gdy próbki gruntu przesiane przez sito o oczkach 5 mm przejdą co najmniej w 80%. Kontrolę wilgotności gruntu przeprowadza się przed rozpoczęciem robót oraz po przemieszaniu gruntu z wodą przed doda- niem lepiszcza bitumicznego. Wykonać należy 3 oznaczenia z jednej próbki i za wynik przyjąć średnią arytmetyczną tych oznaczeń. Kontrola głębokości przemieszania ma za zadanie ustalenie, czy proces mieszania sięga do zamierzonej głębokości stabilizacji i czy w sposób jednolity objął całą warstwę. Pomiar należy przeprowadzać przez cały czas trwania mieszania. W tym celu wykonuje się otwory na całą grubość warstwy i mierzy miąższość warstwy stabilizowanej. W czasie mieszania należy sprawdzać zgodność otrzymanych składów mieszanki ze składem zaprojektowanym przez pobieranie próbek i badanie ich składu granulometrycznego. Ponadto, należy sprawdzać ilość lepiszcza w mieszance na podstawie jej wyglądu (barwa mieszanki, stopień spoistości itp.). Przy stwierdzeniu istnienia miejsc z niedostateczną ilością lepiszcza należy je uzupełnić i dodatkowo przemieszać. Przy nadmiarze lepiszcza należy dodać kruszywo, aby doprowadzić ilość lepiszcza do wymagań normy. [więcej w: , materiały budowlane, drzwi wejsciowe, hotele w Gdańsku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wejsciowe’

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy użyciu walców statycznych gładkich wałowanie powinno się odbywać w dwóch fazach: a) pierwsze wałowanie powinno się odbywać lekkim walcem o ciężarze 5-7 ton (nacisk jednostkowy około 30 kGcm); wprowadzenie cięższych walców, zwłaszcza na warstwy dolne, może okazać się szkodliwe lub wręcz niemożliwe; b) dalsze wałowanie należy przeprowadzać walcem ciężkim o ciężarze 10-12 ton (nacisk około 65 kGcm). Przy wałowaniu górnych warstw podbudowy można od razu użyć Cięższego walca. Wałowanie każdej z warstw należy rozpoczynać 3-krotnym przejazdem walca po skrajnym pasie podbudowy, obejmując pobocze ziemne na szerokość 25+30 cm. Dalsze wałowanie odbywa się przez stopniowe symetryczne przesuwanie walca w kierunku osi drogi. Dla skał o średniej wytrzymałości potrzeba orientacyjnie około 10 przejazdów walca po jednym śladzie. Maksymalne grubości zagęszczanych warstw (po zagęszczeniu) wynoszą: dla walców statycznych gładkich – 15 cm, dla walców ogumionych – 20 cm, dla walców wibracyjnych – 20 cm. Właściwa zawartość wody w materiale jest dla szybkiego i efektywnego zagęszczenia warunkiem koniecznym. Kruszywo naturalne, przewożone wprost na drogę, ma na ogół wilgotność zbliżoną do optymalnej i można go zagęszczać bez dodawania wody, należy tylko materiał rozścielony natychmiast zagęszczać. Materiał należy rozścielać tylko na krótkich odcinkach przed walcem, aby zmniejszyć ryzyko zmian wilgotności. Przy zagęszczaniu kruszywa w warstwie dolnej odchylenia od wilgotności optymalnej mogą być w granicach kilku procent; przy zagęszczaniu warstwy górnej należy starać się zawsze o utrzymanie kruszywa w wilgotności optymalnej. Bardzo dobrą równomierność wilgotności osiąga się wtedy, gdy materiał zwilża się w miejscu jego przygotowania, bądź w instalacji do mieszania, bądź też przez skropienie warstwy wchodzącej spod maszyny do rozściełania. W tych przypadkach materiał zwilża się do wilgotności wyższej o 2-30 od wilgotności optymalnej, dla uwzględnienia strat na parowanie w czasie transportu i rozściełania materiału. Dodawanie wody do materiału na samochodzie ciężarowym jest, dzięki przenikaniu wody przez całą warstwę w czasie transportu, również dobrym rozwiązaniem. Polewanie wodą materiału już rozłożonego jest niewskazane, gdyż strumienie wody porywają cząstki drobne i odmywają grubsze cząstki. W razie konieczności, należy używać polewaczek pracujących pod ciśnieniem i dających rozpylone strumienie wody. Impregnacja podbudowy Celem impregnacji jest uszczelnienie górnej powierzchni podbudowy, utworzenie warstwy wiążącej podbudowę z bitumiczną warstwą jezdną oraz podniesienie, gdy zachodzi potrzeba spoistości górnej warstwy pod- budowy. [hasła pokrewne: , drzwi wejsciowe, bramy garażowe, domy z drewna cena ]

Comments Off