Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Transport i rozściełanie materiałów Kruszywo dowozi się samochodami-wywrotkami prosto do koryta drogi. Podłoże w korycie drogi powinno być tak zagęszczone i być tak stateczne, żeby samochody, nawet cięż- kie, mogły po nim jeździć. Trudności przy rozściełaniu materiału polegają na niebezpieczeństwie segregacji dużych ziarn ponad 25 mm. Segregacja jest tym łatwiejsza, im większe są ziarna, im bardziej gładką mają powierzchnię, im większa jest przerwa w ciągłości krzywej uziarnienia, im bardziej materiał jest suchy. Dobrymi maszynami do rozścielania kruszywa są spycharki i równiarki samobieżne. Materiał jednak musi być trochę wilgotny (5 do 8% wilgotności), gdyż sprzyja to zlepianiu się jego cząstek i zapobiega segregacji. Liczba przejazdów maszyny powinna być jak najmniej sza, ale lemiesz powinien być silnie obciążony; szybkość maszyny powinna być niewielka. Oczywiście, wykańczarki wszystkich typów i rozściełacze mas bitumicznych nadają się przeważnie do rozkładania kruszywa. Takie rozkładanie zapobiega segregacji, daje dobry profil podbudowy. Maszyny te jednak zużywają się szybko przy pracy z kruszywem nieodsiewanym, stosunkowo grubym. Mieszanie na drodze W razie stosowania dodatków do kruszywa w postaci innego kruszywa lub też spoiw i mieszania ich na drodze, używa się różnego rodzaju mieszarek (frez) gruntowych, jak przy stabilizacji gruntów. Do mieszania używa się również sprzętu rol- niczego: kultywatorów i bron talerzowych. Przy mieszaniu kruszywa z innym kruszywem (np. pospółki z piaskiem gliniastym) stosuje się równiarki samobieżne. Równiarka przesuwa materiał z jednego miejsca na drugie i w drodze za pomocą równiarki wystarcza sześć przejazdów równiarki, dla materiałów trudno rozprowadzalnych – piętnaście. Zagęszczanie warstwy kruszywa Najlepszą maszyną do zagęszczania kruszywa jest walec ogumiony. Walec ten szczególnie nadaje się do zagęszczania kruszywa drobnego. Jeżeli mamy do czynienia z materiałem chudym (z małą ilością części drobnych), działanie walców wibracyjnych jest bardziej szybkie i wydajne, niż innych walców. [przypisy: , drabiny aluminiowe, meble biurowe, kamienie ozdobne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do oceny zagęszczenia podbudowy służy stosunek ciężaru objętościowego (Ya) kruszywa w podbudowie do ciężaru właściwego (y) kruszywa. Stosunek ten nazywa się stopniem zagęszczenia. Stopień zagęszczenia podbudów z kruszywa wibrowanego wahają się od 0,8 do 0,87, a porowatość od 12 do 20%. Są to oczywiście, wartości bardzo dobre, uzyskiwane przy starannym wykonaniu robót. Rozkład naprężeń bada się za pomocą pomiaru naprężeń pod warstwą podbudowy, w różnych odległościach od osi płyty cisnącej. Pomiary rozkładu naprężeń są dość skomplikowane i nie mogą być stosowane na codzień do oceny jakości podbudowy. Sztywność podbudowy określa się na podstawie jej zachowania pod obciążeniami płytami i wyznaczeniu krzywej osiadania w zależności od nacisków. Na podstawie tych badań wyznacza się moduł odkształcenia, który charakteryzuje sztywność podbudowy. Moduły odkształcenia podbudów z tłucznia wibrowanego wahają się w granicach 2000-5000 kGcm2. PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ULEPSZANEGO CEMENTEM Górna warstwa podbudowy, grubości około 10 cm, ma szczególną rolę do odegrania przy cienkich dywanikach bitumicznych, które stosuje się szeroko na polskich drogach. W warstwie tej występują bowiem nie tylko naprężenia pionowe, ale stosunkowo duże naprężenia poziome i obciążenia dynamiczne. O ile dolna warstwa podbudowy przenosi tylko obciążenia pionowe, o tyle górna, zwłaszcza – przy cienkich dywanikach, przejmuje część pracy, która powinna przypaść warstwie jezdnej. Stąd też górna warstwa podbudowy powinna mieć nie tylko wysokie tarcie wewnętrzne, ale również dużą spójność (kohezję). W przypadku cienkich dywaników górna warstwa podbudowy nie może być zbyt sztywna, ale musi mieć wysokie cechy wytrzymałościowe na zmęczenie i zmiany granulacji, wynikające z rozkruszania się pod wpływem uderzeń i wibracji. Jednym ze sposobów uczynienia materiału warstwy górnej podbudowy bardziej odpornym na działanie wody i ruchu jest zmieszanie go z cementem. Technika ulepszania materiałów górnej warstwy podbudowy za pomocą cementu została szeroko rozwinięta we Francji. Metodę tę opracował po raz pierwszy w większej skali inż. Godin z rejonu Montargis. Do górnej warstwy podbudowy używa się pospółkę rzeczną. Z pospółki tej odsiewa się najpierw części drobne (poniżej 3 mm), które odrzuca się, ziarna grubsze (powyżej 3 mm) poddaje się kruszeniu. Ostatecznie otrzymuje się materiał częściowo przetłuczony, o uziarnieniu jak na rysunku 141, na którym równocześnie zaznaczono wzorcowe krzywe uziarnienia dla podobnego materiału według przepisów amerykańskich (AASHO). Jak widać z krzywych przesiewu przetłuczonej pospółki, ma ona za mało części drobnych poniżej 0,1 mm. Uziarnienie kruszywa poprawiono za pomocą dodatku około 3% cementu. Cement nie tylko poprawił uziarnienie i warunki zagęszczania ale dzięki dodatkowi wody związał ziarna kruszywa. [przypisy: , Automatyka przemysłowa, krzesła obrotowe, drabiny aluminiowe ]

Comments Off

« Previous Entries