Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Wałowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy użyciu walców statycznych gładkich wałowanie powinno się odbywać w dwóch fazach: a) pierwsze wałowanie powinno się odbywać lekkim walcem o ciężarze 5-7 ton (nacisk jednostkowy około 30 kGcm); wprowadzenie cięższych walców, zwłaszcza na warstwy dolne, może okazać się szkodliwe lub wręcz niemożliwe; b) dalsze wałowanie należy przeprowadzać walcem ciężkim o ciężarze 10-12 ton (nacisk około 65 kGcm). Przy wałowaniu górnych warstw podbudowy można od razu użyć Cięższego walca. Wałowanie każdej z warstw należy rozpoczynać 3-krotnym przejazdem walca po skrajnym pasie podbudowy, obejmując pobocze ziemne na szerokość 25+30 cm. Dalsze wałowanie odbywa się przez stopniowe symetryczne przesuwanie walca w kierunku osi drogi. Dla skał o średniej wytrzymałości potrzeba orientacyjnie około 10 przejazdów walca po jednym śladzie. Maksymalne grubości zagęszczanych warstw (po zagęszczeniu) wynoszą: dla walców statycznych gładkich – 15 cm, dla walców ogumionych – 20 cm, dla walców wibracyjnych – 20 cm. Właściwa zawartość wody w materiale jest dla szybkiego i efektywnego zagęszczenia warunkiem koniecznym. Kruszywo naturalne, przewożone wprost na drogę, ma na ogół wilgotność zbliżoną do optymalnej i można go zagęszczać bez dodawania wody, należy tylko materiał rozścielony natychmiast zagęszczać. Materiał należy rozścielać tylko na krótkich odcinkach przed walcem, aby zmniejszyć ryzyko zmian wilgotności. Przy zagęszczaniu kruszywa w warstwie dolnej odchylenia od wilgotności optymalnej mogą być w granicach kilku procent; przy zagęszczaniu warstwy górnej należy starać się zawsze o utrzymanie kruszywa w wilgotności optymalnej. Bardzo dobrą równomierność wilgotności osiąga się wtedy, gdy materiał zwilża się w miejscu jego przygotowania, bądź w instalacji do mieszania, bądź też przez skropienie warstwy wchodzącej spod maszyny do rozściełania. W tych przypadkach materiał zwilża się do wilgotności wyższej o 2-30 od wilgotności optymalnej, dla uwzględnienia strat na parowanie w czasie transportu i rozściełania materiału. Dodawanie wody do materiału na samochodzie ciężarowym jest, dzięki przenikaniu wody przez całą warstwę w czasie transportu, również dobrym rozwiązaniem. Polewanie wodą materiału już rozłożonego jest niewskazane, gdyż strumienie wody porywają cząstki drobne i odmywają grubsze cząstki. W razie konieczności, należy używać polewaczek pracujących pod ciśnieniem i dających rozpylone strumienie wody. Impregnacja podbudowy Celem impregnacji jest uszczelnienie górnej powierzchni podbudowy, utworzenie warstwy wiążącej podbudowę z bitumiczną warstwą jezdną oraz podniesienie, gdy zachodzi potrzeba spoistości górnej warstwy pod- budowy. [hasła pokrewne: , drzwi wejsciowe, bramy garażowe, domy z drewna cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Wałowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obróbka termiczna i powstające przy tym rodzaje siarczanów wapniowych. Sposób termicznej obróbki ma zasadnicze znaczenie. Zostało stwierdzone, że przy podawaniu ciepła w środowisku wodnym tworzy się inna nieco odmiana półwodnego siarczanu wapniowego niż przy podawaniu ciepła w środowisku jak najbardziej suchym. Obie te odmiany zostały nazwane półhydratem et i półhydratem . Różnią się one między sobą tym, że półhydrat et ma mniejsze ciepło właściwe, większy ciężar właściwy, a w procesie hydratacji znaczne większą wytrzymałość mechaniczną po rekrystalizacji. W dalszych badaniach okazało się, że obie odmiany półhydratu dają w procesie obróbki termicznej również dwie odmiany bezwodnego siarczanu wapniowego nazwane analogicznie rozpuszczalnym anhydrytem a i rozpuszczalnym anhydrytem . Dalsze podnoszenie temperatury obróbki termicznej, praktycznie począwszy już od 200cC aj; do 900°C, powoduje tworzenie się bezwodnego siarczanu wapniowego, tzw. anhydrytu nierozpuszczalnego. Przy przekraczaniu temperatury 900°C zaczyna się dysocjacja siarczanu wapniowego z wydzielaniem bezwodnika kwasu siarkowego, a powstający przy tym tlenek wapniowy jest katalizatorem i przywraca rozpuszczalność anhydrytu. Ta odmiana znana jest pod handlowa nazwą estrichgipsu lub gipsu jastrychowego. [patrz też: , mycie okien, prace dekarskie, domy z drewna cena ]

Comments Off