Wyposażenie łazienki
Porady dla remontujacych lub tworzacych lazienki od podstaw.

Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem odbywa się w centralnej wytwórni. Przy organizacji wytwarzania starano się osiągnąć duże wydajności, jednorodną mieszankę dobrej jakości, niskie koszty produkcji. Dlatego do wytwarzania mieszanki zastosowano- mieszarkę typu Barber Greene, o mieszaniu ciągłym. Transport mieszanki kruszywa z cementem odbywa się samochodami-wywrotkami o ładowności około 8 t. Pracuje – zależnie od odległości transportu – 10 do 15 samochodów-wywrotek. Układanie mieszanki. Samochody wysypują mieszankę do rozściełacza zaimprowizowanego na spycharce. Wstępne zagęszczenie wykonuje walec wibracyjny 3,5 T. Za- nim posuwa się równiarka samojezdna, która wykonuje odpowiedni profil podłużny i poprzeczny. Właściwe zagęszczenie wykonuje walec ogumiony samojezdny o ciężarze 12 T, który zagęszcza. warstwę mieszanki grubości 10-15 cm. W dnie słoneczne, ciepłe, polewa się podbudowę lekko wodą, z polewaczki samochodowej uzupełniając tylko straty wody powstające na skutek parowania. Podbudowę ostatecznie wygładza ciągniony walec wibracyjny, o ciężarze 1,5 T. W dnie słoneczne tego samego dnia i w dnie pochmurne i chłodne, na drugi dzień, podbudowę impregnuje się, skrapiając ją emulsją asfaltową w ilości 1 kgms. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić około 6%; ciężar objętościowy. szkieletu mineralnego – 2,15 kglitr. Pomiary dokonane na podbudowach tego typu, wykonanych w r. 1958, po trzech latach ich użytkowania, wykazały między innymi wytrzymałość na rozciąganie przy ściskaniu metodą brazylijską około 10 kGcm2; moduł odkształcenia – 20000 do 25000 kGcm2. W pewnych przypadkach zaobserwowano drobne spękania skurczowe. Przy ciepłej pogodzie można już po 5, 10 godzinach puścić ruch po tak wykonanej podbudowie. Warstwy z kruszywa ulepszonego cementem mogą również dobrze służyć do odbudowy, wzmacniania istniejących nawierzchni tłuczniowych i brukowcowych. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NIEODSIEWANEGO WILGOTNEGO. Przy stosowaniu kruszywa nieodsianego do podbudów największą trudnością, występującą w wykonawstwie, jest rozsegregowywanie się materiału w czasie transportu i rozściełania. Powstaje stąd trudność zagęszczenia kruszywa rozsegregowanego. Bowiem kruszywo łamane, brane wprost spod kruszarek, zawiera za mało cząstek drobnych na to, aby mogło zachować swą jednorodność w czasie transportu i rozściełania. W walce z segregacją kruszywa Anglicy rozpoczęli zwilżać kruszywo wodą i wbudowywać je w stanie wilgotnym (wetmix). Wilgotne kruszywo zachowuje się podobnie jak masa betonowa. Nie rozsegregowuje się tak łatwo w czasie transportu i pozwala się układać za pomocą wykańczarek używanych do mas bitumicznych. Dzięki dobrym wynikom metoda ta znalazła w Anglii szerokie zastosowanie na budowach. Materiały. Z kruszywa łamanego wychodzącego spod kruszarki odsiewa się tylko ziarna, większe od- 50 mm. Kruszywo powinno odpowiadać pewnym warunkom co do ciągłości uziarnienia. Stosuje się dwa rodzaje uziarnienia: drobniejsze i grubsze. Przygotowywanie kruszywa polega na zwilżeniu go wodą. Kruszywo odsiane z ziarn grubych, wprost spod kruszarki podaje się do mieszarki. Mieszanie przeprowadza się w betoniarkach przeciwbieżnych lub w otaczarkach używanych do mas bitumicznych .. Zawartość wody wynosi 3 do 5% zależnie od uziarnienia kruszywa i jego rodzaju. Woda zmieszana z drobnymi ziarnami kruszywa tworzy jakby zaprawę, która otacza grubsze ziarna i chroni kruszywo przed segregacją w czasie transportu. Oprócz tego woda ułatwia zagęszczenie. [podobne: , pompy hydrauliczne, cyklinowanie bezpyłowe, budowa stoisk targowych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

Wytwarzanie mieszanki kruszywa z cementem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontrolę profilu należy przeprowadzać szablonem i łatą przed przystąpieniem do zagęszczania i w czasie zagęszczania mieszanki. Po zagęszczeniu prześwity pod szablonem i łatą nie powinny przekraczać 1-2 cm. Kontrola zagęszczenia polega na stwierdzeniu, czy walec nie pozostawia śladu, czy przed kołami walca nie tworzą się fale oraz na powierzchni nie powstają włoskowate pęknięcia. Zagęszczenie należy również sprawdzać laboratoryjnie za pomocą badania co najmniej trzech próbek wyciętych z nawierzchni. Wskaźnik ten powinien być > 0,97. Grubość warstw stabilizowanych sprawdza się za pomocą kontrolnych otworów wykonanych przy ostatecznym jej gęszczeniu. Niezbędna grubość rozściełanej warstwy materiału dla uzyskania wymaganej. grubości powinna być ustalona przed rozpoczęciem zagęszczania na krótkim odcinku. Współczynnik spulchnienia wynosi zwykle 1,25-1,0. Tolerancja grubości w stosunku do projektowanej wynosi ± 2 cm, Po zakończeniu robót próbki wycięte z gruntu stabilizowanego lepiszczem powinny być przekazane do laboratorium dla dalszego zbadania.
PODBUDOWY Z MAS BITUMICZNYCH W okolicach zasobnych w piaski i żwiry podbudowy z mas bitumicznych otaczanych na gorąco znalazły za granicą szeroki zastosowanie, zarówno wobec znacznych zalet technicznych w porównaniu z innymi metodami wykonania, jak i korzyści natury gospodarczej, wynikających z możliwości zużycia materiałów miejscowych, Do zalet tego rodzaju podbudowy zaliczyć należy: dobry rozkład ciśnień przenoszonych od obciążeń ruchem na podłoże gruntowe, łatwe. [budowa stoisk targowych,cyklinowanie bezpyłowepompy hydrauliczne]

Comments Off