płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

domieszki bitumiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zawartość gliny powoduje zmniejszenie trwałości magazynowania gipsu ( sól kamienne, syngenit i polihalit ). powodują w spoiwach gipsowych zmniejszenie wytrzymałości. domieszki bitumiczne w spoiwach wysoko-palonych umożliwiają tworzenie się pęczniejącego siarczku wapniowego. Z tych względów należy zawsze przed rozpoczęciem eksploatacji złoża szczegółowo przebadać jego zanieczyszczenie i sposób oddziaływania zanieczyszczeń na produkt, który zamierza się uzyskać z danego surowca. Podane powyżej przykłady mają na celu tylko zwrócenie uwagi na możliwość niespodzianek w produkcji, gdy się uprzednio nie zbada złoża. Read the rest of this entry »

Comments Off

Domieszki i zanieczyszczenia surowców.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Domieszki i zanieczyszczenia surowców. Przydatność każdego złoża dla celów przemysłowych powinna być wnikliwie analizowana -wg wymagań, jakie co do surowca stawia dana gałąź produkcji. Nas interesuje surowiec jako przyszły materiał wiążący, w mniejszym stopniu jako dodatek do produkcji cementów portlandzkich, gdyż problem ten jest omawiany w części dotyczącej technologii cementów. Dzięki uprzedniemu omówieniu powstawania złóż kamienia gipsowego wiemy, skąd się biorą wspomniane na wstępie zanieczyszczenia genetycznie związane w procesie powstawania skały gipsowej. Najczęściej spotykamy kalcyt, dolomit, gliny, iły, a w mniejszych ilościach kwarc, piryt; substancje bitumiczne, celestyn, aragonit, polihalit, syngenit i równorzędny sąsiad złożowy – sól kamienna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Krakow az po okolice Staszowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W okolicy Krakowa gipsy występują w rejonie Krzeszowic koło wsi koło Swoszowic oraz w kilku innych miejscowościach. Złoże gipsów w Krzeszowicach stanowi soczewkę gipsów talkowych (największa zawartość CaS04 . 2H20 około 89%) w postaci kilku pokładów o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do i 8 m. Pokłady te zalegają na przemian z warstwami niebieskich iłów, których miąższość -waha się w granicach 0,50 . -; – 3 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

WYKORZYSTANIE ZWAŁÓW ODPADÓW KAMIENNYCH NA PODBUDOWĘ

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zagęszczanie wykonuje się walcami ogumionymi lub walcami gładkimi statycznymi o ciężarze powyżej 10 T. Wałowanie lżejszymi wal- cami nie daje dobrych wyników. Lepsze wyniki od dodatków piasku osiąga się przy dodawaniu cementu. Cement nie tylko że neutralizuje szkodliwe działanie cząstek iłowych zawartych w materiale zwałowym, ale nadaje trwałą spoistość materiałowi, czyni go niewrażliwym na działanie wody. Odcinki dróg wykonane w województwie kieleckim z materiałów zwałowych stabilizowanych cementem wróżą powodzenie tej metodzie budowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Pólhydrat

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Teoretycznie odmiana ta zawiera 6,2% wody. W dobrze uformowanym krysztale półhydratu et występuje więcej wody w stosunku do ilości teoretycznie wyznaczonej, ale bez widocznego naruszenia jego struktury. Nadmiar wody z kryształu usuwa się do teoretycznie podanej zawartości przez wysuszenie g,o w temperaturze 60 -7- 70°e. Półhydrat et w znacznej ilości znajduje się w klipsie budowlanym produkowanym w prażarkach, zwanych również kotłami wazelniczymi mi. Podczas dysocjacji półhydratu et ciśnienie pary osiąga wartość 1 at. Read the rest of this entry »

Comments Off

Dwuwodny siarczan wapniowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Pewne prace badawcze wskazują jeszcze, że temperatura 1214°C jest punktem zwrotnej reakcji między nakrywkowym anhydrytem (estrichgipsem) a nową jakąś niestałą odmianą anhydrytu, który dotychczas nie został definitywnie zbadany, ponieważ w temperaturze poniżej 1 214°C przechodził natychmiast w anhydryt uaktywniony, przeprowadzenie zaś badań w tak wysokiej temperaturze nastręcza jak dotychczas niepokonane trudności. Dla pełnego obrazu należy jeszcze podać, że istnieje odmiana bezwodnego siarczanu wapniowego,powstająca w temperaturze powyżej 1 365°C w postaci stopionego siarczanu wapniowego. Ta postać dotychczas nie ma znaczenia przemysłowego i dlatego też nie była dostatecznie badana, co wydaje się przy obecnym W rozwoju technologii spoiw gipsowych luką, którą należałoby wypełnić po Iskam i pracami naukowymi. Możemy więc przyjąć, że w obecnej chwali rozróżniamy już 9 wodnych i bezwodnych odmian siarczanu wapniowego. Dla lepszego zrozumienia procesów wytwarzania spoiw gipsowych usystematyzujemy podstawowe nazwy odmian i parametry ich powstawanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obróbka termiczna i powstajace przy tym rodzaje siarczanów wapniowych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Obróbka termiczna i powstające przy tym rodzaje siarczanów wapniowych. Sposób termicznej obróbki ma zasadnicze znaczenie. Zostało stwierdzone, że przy podawaniu ciepła w środowisku wodnym tworzy się inna nieco odmiana półwodnego siarczanu wapniowego niż przy podawaniu ciepła w środowisku jak najbardziej suchym. Obie te odmiany zostały nazwane półhydratem et i półhydratem . Różnią się one między sobą tym, że półhydrat et ma mniejsze ciepło właściwe, większy ciężar właściwy, a w procesie hydratacji znaczne większą wytrzymałość mechaniczną po rekrystalizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

dehydratacja chemicznego surowca

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Badania wykazały jednak szereg odmian i postaci przejściowych, co w znacznym stopniu skomplikowało możność tabelarycznego ustawienia procesów dehydratacji. Należy przy tym pamiętać, że w warunkach przemysłowych dochodzi jeszcze cały szereg wpływów ubocznych oraz, co najważniejsze, że w produkcji nie mamy czystego surowca. Dotychczas bowiem omawialiśmy dehydratację chemicznego surowca, jakim jest dwuwodny siarczan wapniowy, podczas gdy w praktyce mamy do czynienia z kamieniem gipsowym, który wg normatywów może zawierać tylko 85010 caSo4 2H20. Wszelkie zaś zanieczyszczenia zmieniają granice przebiegu reakcji. Toteż dotychczas spotykamy w literaturze szereg niezgodnych ze sobą opisów procesów dehydratacji, co wymaka z używania różnych surowców wyjściowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

DEHYDRATACJA GIPSU

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

DEHYDRATACJA GIPSU Warunki dehydratacji gipsu surowego. Wychodząc z zasadniczego systemu CaS04 2H20, czyli z układu dwuwodnego siarczanu wapniowego znajdującego się w kamieniu gipsowym, w drodze odpowiedniej obróbki termicznej możemy dokonać procesu dehydratacji. Dehydratacja polega na odszczepianiu wody związanej. Stopień dehydratacji zależy od sposobu jej przeprowadzania. W warunkach przemysłowych dehydratację przeprowadzamy w drodze obróbki termicznej, tzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozdrabnianie mielenie kamienia gipsowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Odwodornianie kamienia gipsowego, rozdrabnianie i mielenie gotowego termicznie produktu, B. Wstępne rozdrabnianie kamienia gipsowego do średnich granulacji O-30 mm, odwadnianie i ostateczne mielenie. III. Rozdrabnianie mielenie kamienia gipsowego odwadnianie w ostatniej fazie. IV. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »