płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Grubość warstwy bitumowanego piasku lub żwiru

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Na drogach o ruchu cięzkim grubość warstwy bitumowanego piasku lub żwiru wynosi zazwyczaj I 15 cm i na niej układa się nawierzchnię złożoną z warstwy wiążącej i asfaltobetonu o łącznej grubości 8 cm. Warstwa ścieralna nie powinna być mniejsza niż 3 cm grubości, a pożądana jest 4 cm. Przy wartościach wskaźnika stateczności ponad 800 kG można nie dawać warstwy wiążącej, a tylko odpowiednio pogrubić bitumiczną warstwę nośną, W tym przypadku jednak grubość warstwy asfaltobetonowej powinna wynosić 4 cm. Dla dróg o ruchu lżejszym można przyjąć jako wystarczającą warstwę nośną podbudowy z bitumowanego piasku lub żwiru o grubości 10 cm, przy czym warstwę ścieralną asfaltobetonową grubości 3 cm układa się bądź na warstwie wiążącej (grubości 5 cm), bądź bezpośrednio na podbudowie, zależnie od wielkości wskaźnika stateczności. Przy większych grubościach warstwy piaski lub żwiry bitumowane układa się w kilku warstwach po 5 cm grubości. Piaski i żwiry (doziarniane w razie potrzeby) po podgrzaniu do temperatury 140-:-160 o mieszane są w otaczarkach z asfaltem i w stanie gorącym rozsciełane ręcznie lub rozściełaczem w jednej lub kilku warstwach na uprzednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu . Natomiast drugą i trzecią warstwę można już bez żadnej trudności wbudować maszynowo i, zagęszczać walcami, najlepiej tandemowymi lub jednokołowymi. Przy zastosowaniu rozściełaczy mechanicznych otrzymuje się całą warstwę podbudowy o jednostajnie równej powierzchni górnej, co po- zwala na ułożenie warstw nawierzchni c równomiernej grubości i na uzyskanie jezdni doskonale równej i gładkiej. Skrapianie poszczególnych warstw bitumem jest niekonieczne. Bitumiczne warstwy nośne wymagają wskutek swej plastyczności oparcia bocznego W. postaci opasek z krawężników wtopionych lub chodnikowych, kamiennych względnie betonowych, lub obramowania kostką rzędową. Podbudowa z piasków i żwirów bitumowanych jest podatna; zarówno pod wpływem ruchu jak i wskutek wahań temperatury nie powstają W niej pęknięcia ani rysy. Jak już wspomniano, wykonana z mieszanki bitumicznej gęstej i szczelnej nie przepuszcza wody. Mieszanka może być rozkładana w czasie chłodniejszej pogody. Przy jednorazowym rozściełaniu w ilości około 100-:-120 kgm zawiera ona dość ciepła, co umożliwia rozkładanie jej nawet w niezbyt sprzyjają- cych warunkach atmosferycznych. W czasie zimnej pogody i większego deszczu rozkładanie mieszanki należy wstrzymać.
PODBUDOWY Z KRUSZYWA. WSTĘP Dotychczas najpowszechniej używanym materiałem do budowy dróg był tłuczeń sortowany wyrabiany z kamienia łamanego. Najpowszechniejszą zaś metodą układania była metoda Mac Adama, polegająca na kolejnym układaniu warstwy kruszywa, poczynając od najgrubszego. a kończąc na najdrobniejszym, z zachowaniem zasady wzajemnego za- klinowania się poszczególnych frakcji kruszywa. Sposób ten miał wiele niedogodności, gdyż wymagał przesiewania kruszywa na kilka frakcji (tłuczeń, kliniec, miał), kilkakrotnego rozściełania materiałów, kilkakrotnego wałowania. Przy tym wszystkim nie udawało się uzyskać dobrego zagęszczenia warstwy ani też całkowicie wypełnić wolnych przestrzeni w kruszywie, stosunkowo dużych (30-4000). Taki sposób budowy wymagał również twardego kruszywa, które by nie ulegały rozkruszaniu w czasie wałowania. [hasła pokrewne: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn