płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Stabilizacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli stabilizację wykonuje się ze szczelnych mieszanek, wówczas na tym się kończy roboty zasadnicze. Nawierzchnia z gruntu stabilizowanego smołą może być oddana do użytku po upływie kilku dni, zaś po upływie 1-2 miesięcy, gdy mieszanka zgęstnieje, należy wykonać na niej warstwę zamykającą, przez rozlanie 1-1,2 m2 smoły i rozsypanie grysu. Jeżeli stabilizacja gruntu lepiszczem bitumicznym wykonana jest z mieszanek otwartych i stanowi, podbudowę, należy na niej po okresie twardnienia (1-2 miesięcy) ułożyć pokrowiec lub dywanik bitumiczny. Wykonanie stabilizacji przy użyciu maszyn specjalnych o jednym przejściu Niektóre z maszyn specjalnych jak Harnischfeger lub Linnhoff wykonują czynności rozdrabniania gruntu, mieszanie go z dodatkiem doziarniającym i lepiszczem bitumicznym w czasie jednego przejścia maszyny. Maszyny te nie, mają urządzeń do zagęszczania, stąd konieczność stosowania walców do zagęszczania mieszanki. Maszyny Vogele, Hovard mają urządzenia do zagęszczania i wszystkie czynności związane z wykonaniem stabilizacji bitumami wykonuje za jednym przejściem. Ostateczne wygładzenie mieszanki następuje przy użyciu lekkiego walca . Do właściwych czynności stabilizacyjnych przystępuje się po wykonaniu wszelkich prac przygotowawczych, jak sprofilowanie i zagęszczenie torowiska drogowego, rozścielenie materiałów doziarniających. Podobnie jak w mieszarkach typu Seamena lepiszcze bitumiczne dostarczane jest do komory mieszadłowej bezpośrednio z cystern posuwających się wraz z maszyną. Rontrola laboratoryjna w czasie wykonywania robót Do zakresu prac laboratorium polowego należy kontrola: rozdrobnienia gruntu, wilgotności, głębokości mieszania, profilu, zagęszczenie oraz grubości warstw. Ponadto powinna być badana lepkość użytego lepiszcza. Kontrolę rozdrobnienia gruntu przeprowadza się przez przesiewanie pobranych próbek gruntu w czasie jego mieszania. Należyty stopień rozdrobnienia osiąga się wówczas, gdy próbki gruntu przesiane przez sito o oczkach 5 mm przejdą co najmniej w 80%. Kontrolę wilgotności gruntu przeprowadza się przed rozpoczęciem robót oraz po przemieszaniu gruntu z wodą przed doda- niem lepiszcza bitumicznego. Wykonać należy 3 oznaczenia z jednej próbki i za wynik przyjąć średnią arytmetyczną tych oznaczeń. Kontrola głębokości przemieszania ma za zadanie ustalenie, czy proces mieszania sięga do zamierzonej głębokości stabilizacji i czy w sposób jednolity objął całą warstwę. Pomiar należy przeprowadzać przez cały czas trwania mieszania. W tym celu wykonuje się otwory na całą grubość warstwy i mierzy miąższość warstwy stabilizowanej. W czasie mieszania należy sprawdzać zgodność otrzymanych składów mieszanki ze składem zaprojektowanym przez pobieranie próbek i badanie ich składu granulometrycznego. Ponadto, należy sprawdzać ilość lepiszcza w mieszance na podstawie jej wyglądu (barwa mieszanki, stopień spoistości itp.). Przy stwierdzeniu istnienia miejsc z niedostateczną ilością lepiszcza należy je uzupełnić i dodatkowo przemieszać. Przy nadmiarze lepiszcza należy dodać kruszywo, aby doprowadzić ilość lepiszcza do wymagań normy. [więcej w: citabax opinie, skaczący młyn, fifirifi  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: citabax opinie fifirifi skaczący młyn