płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Mieszarki stałe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jako mieszarki stałe stosuje się betoniarki lub mieszarki, jak do mas bitumicznych, o działaniu ciągłym, dużych wydajności. Mieszanie w stałych wytwórniach podwyższa nieco koszty, ale daje produkt lepszej jakości.Konstrukcje podbudowy z kruszywa nieodsiewanego Roróżnia się konstrukcje podbudowy na gruntach wysadzinowych i niewysadzinowych. W obu przypadkach grubości podbudowy będą się zasadniczo różnić. Również będą występować różnice w grubościach pod- budowy, zależnie od natężenia ruchu, przewidywanego dla dawnej na- wierzchni. Schematyczny układ podbudowy z kruszywa nieodsiewanego na gruntach niewysadzinowych przedstawia rysunek 126. Bezpośrednio na podłożu gruntowym znajduje się dolna warstwa podbudowy z kruszywa grubego od O do 60, względnie nawet do 80 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy wynosi od 15 do 25 cm zależnie od przewidywanego typu nawierzchni. Górna warstwa podbudowy składa się z kruszywa drobnego od O do 25, względnie 40 mm. Grubość tej warstwy wynosi od 8 do 1.5 cm. Bezpośrednio na podłożu układa się warstwę odcinającą z drobnego kruszywa, której zadaniem jest niedopuszczanie do przenikania drobnych cząstek podłoża do podbudowy. Przenikanie to jest szkodliwe, gdyż powoduje zanieczyszczenie podbudowy i jej osłabienie. Aby materiał warstwy odcinającej spełniał to zadanie, jego pory muszą być tak małe, żeby drobne cząstki podłoża nie mogły się przez nie przecisnąć, Na ogół miały kamienne uzyskiwane z kruszenia kamienia i piaski naturalne spełniają ten warunek. Jeśli dolna warstwa podbudowy jest wykonana z kruszywa drobnego, np. o uziarnieniu od 0 do 25 mm, może ona sama spełniać warunek szczelności w stosunku do podłoża i nie ma wtedy potrzeby układania warstwy odcinającej. Dolną warstwę podbudowy wykonuje się jednak zwykle z kruszywa grubego od 0 do 80 mm, a nawet do 100 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy wynosi od 20 cm do 40 cm. Górną warstwę podbudowy wykonuje się, podobnie jak przy podbudowach na gruntach niewysadzinowych, z kruszywa od 0 do 25 mm lub 40 mm, warstwą grubości 8 do 15 cm. Jeśli są trudności z wytworzeniem odpowiedniego kruszywa na warstwę górną, to stosuje się zamiast kruszywa nieodsiewanego tłuczeń półwgłębnie utrwalany lub klinowany grysami albo klińcem otaczanym bitumem (warstwa smoło- lub asfaltospoinowa). Na ogół są trudności z wykonaniem takich warstw, gdyż rzadko udaje się wytworzyć z materiałów miejscowych tłuczeń odpowiedni do podbudowy smoło- lub asfalto- spoinowej. Dlatego coraz częściej zamiast warstw półwgłębnie utrwalanych lub smołospoinowych stosuje się warstwy- z kruszywa otaczanego bitumem lub cementem. Warstwy te stosuje się, jeśli podbudowę wykonuje się dla ruchu ciężkiego. [patrz też: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki